Asithuthukiseni ulimi lwethu

13 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

KULIVIKI sizaxoxisana ngezinto ezehlukeneyo ezinye zazo sande ukukhuluma ngazo sizichaza ngesimo langokusebenza kwazo kukanti zilamagama amqoka. 

Uyakwazi na lokhu okulandelayo?

1. Igazi eliphekiweyo elilungele ukudliwa

2. Ukukhala kwenkomo ensikazi elenkonyane

3. Amangqongqo amancane amnyama loba amhlophe andise ukugqizwa zinyanga

4. Umuntu otshaya amathambo ukuze aveze imfihlo

5. Inkanyezi ephuma sekuzakusa

6. Amagcobo enziwe ngamafutha ochago

7. Umuntu owelapha abagulayo

8. Umuntu onuka abathakathi

9. Ukhezo lokubhemisa igwayi

10. Umuntu ogada isambane

11. Izingane ezizelwe zimbili sikhathi sinye

12. Ukuphuma kwezitshakala zomumbu

13. Imfe eyahlutshwa yachaywa ukuze yome

14. Insimu endala engasalinywayo

15. Ukukhala kwenkomo enduna engathenwanga

16. Umuntu otshaya amathambo

17. Amazinyane azelwe emabili sikhathi sinye.

Share This:

Sponsored Links