Asithuthukiseni ulimi lwethu

23 May, 2019 - 00:05 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

EKUXOXENI kwansuku zonke siyakhuluma ngesikhathi sikhulume ngamalanga, sikhulume langenyanga zomnyaka.

Osekwejayelekile yikuxubanisa indimi okwenza inengi singazi ukuthi amalanga eviki avele abizwa kuthiwani, inyanga zomnyaka vele zona yiziphi njalo zilandelana ngayiphi indlela.

Ake sikhumbuzane ngokulandelayo.

Isibonelo:

Ilanga lokuqala lweviki esiNdebeleni nguMvulo, inyanga yokuqala nguZibandlela.

Yenza kanje: Ubaba wasuka ngosuku lwesithathu lweviki ngenyanga yokuqala;

— Ubaba wasuka ngoLwesithathu ngenyanga kaZibandlela.

a. Umfundisi wathi uzafika (ngosuku lwesithathu) lweviki yokuqala ngenyanga (yesine)

b. Izikolo zizavalwa (ngosuku lwesine) lweviki yokucina ngenyanga (yokucina)

c. Umdlalo webhola uzaqalisa (ngosuku lwesikhombisa) lweviki yesibili yenyanga (yesihlanu)

d. Kuthiwe inkomo zizathela (ngosuku lwesibili) lweviki yesithathu (ngenyanga yesitshiyagalolunye)

e. Lonyaka umncintiswano wezikolo zonke (ungosuku lwesihlanu) ngeviki yesine ngenyanga (yesithupha).

f. Kuthiwa izinduna zonke zizafuneka (ngosuku  lwesithupha) lweviki yesibili ngenyanga (yesitshiyagalombili)

g. (Ngosuku lwesibili) lweviki yokucina ngenyanga (yetshumi lanye) kuzabe kuthethwa icala lendula yeMatopo.

h. (Ngosuku lokuqala) lweviki yesibili ngenyanga (yetshumi lambili) kuzabe kutshada indodana yenduna yakithi.

i. Kwabonakala inkanyezi isiwa (ngosuku lwesihlanu) lweviki ngenyanga (yesibili).

j. Umfana wami uyakwelamaNgisi (ngosuku lwesihlanu) lweviki ngenyanga (yesibili).

Qaphelisa lokubiza inani ngolimi lwesintu.

Share This:

Sponsored Links