Asithuthukiseni ulimi lwethu

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views

uMthunywa

Silokhu siqhubeka ngokwakhiwa kwendlu yesintu. Ngeviki edluleyo besisesigabeni sokulungisa umhlobo wezitina esinanzelela ukuthi wawusenziwa ngomama ngezandla kungela mtshina osetshenziswayo. Indlu yesintu-ke yona ibikhangelwa njengendlu ebunjwayo kabanzi siqathanisa lendlu eyakhiwayo.

Ngosuku lokuqala indlu le omama babeyisusa phansi bayitshiye ngaphansi kwamadolo, bayinike isikhathi sokuthi yome lomdaka ubambane, yayibunjwa-ke ngesineke kanye lokuchophelela okukhulu.

Kwakuthi lapho umduli usoma omama babengena emathikilini baqale ukuweluka bawagoqe kuhle babuye bawaphanyeke phezu kwengalane yezigodo. Ithikili lokuqala-ke elalifakwa phezu kophahla kuthiwa lijumo.

Ijumo leli laliselukwa ngomhlobo wotshani okuthiwa lusezi loba nje utshani obude. Amathikili elukwa ngotshani yikuhlanganiswa kotshani ndawonye ukuze bendlaleke kuhle phezu kophahla. Nxa umduli subunjiwe kuthathwa inhlabathi kuvalwe imikenke engabe ikhona kugcwaliswe lamagodi thize angabe ekhona, lokhu yikubhada ngenhlabathi njengoba sasibone kupulasithwa izindlu ngesamende kulezi nsuku. Emva kokubhadwa indlu yayigudulwa besebenzisa umthanyelo, ukugudula yindlela yokubalazisa indlu ngenhlabathi elombala isiceciswa njengoba sizipenda kulezi nsuku. Nxa sekunjalo-ke omama babephumula owabo umsebenzi.

Obaba bangene indima yokuphanyeka uphahla. Uphahla lwaluphanyekwa ngumuntu ololwazi ukuze aluchithise kuhle lungaze lwanethela ngesikhathi sezulu.

Share This:

Sponsored Links