Asithuthukiseni ulimi lwethu

22 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

SIQHUBEKA ngezokuthuthukisa ulimi lwethu, lapho esikhangela khona izaga ezimbaxambaxa. Sithatha isibonelo sesaga esithi, “Yeka amabhanga enhliziyo’’.Amabhanga siwazi kabanzi njengendawo engalimekanga njalo ayalungiswa alinywe kuhle ahlanganiswe.

Amabhanga siwabona ngotshani kuthi njalo amanye siwabone ngamabala. Isaga lesi sivelela kuzifiso zenhliziyo zethu, aluba ngabe izinto zihamba ngokufisa kwenhliziyo zethu ngabe abantu bayajabula empilweni. Isibonelo sesibili, esithi ucu aluhlangani entanyeni.

Ucu yibuhlalu obabugqokwa ngabesifazana, amantombazana kudala njalo ucu lolu kwakukhonjwa ngalo.

Lwaluyisibonelo sothando kumbe ukuvunywa kwejaha yintombi ethile. Lwaluyisibonelo sothando. Okutsho ukuthi lapho intombi isisebenzisa lesi saga ibika ukuthi ucu alusahlangani kumbe aluhlangani kwakuyindlela yokwala ijaha.

Kwakungamane nje kubhadlazwe ukuthi umuntu awumfuni kodwa-ke kwakulendlela yakhona ehloniphekayo eyokwala umuntu. Isibonelo sesaga sesithathu ngesithi, akuladlozi laya emzini layeka kwabo.

AmaNdebele ayeqakathekisa amadlozi njalo bewathethela, ekuthetheleni lapha kwakungaphonge nje kuthethelwe loba yiliphi idlozi kodwa umuntu wayebiza elakwabo emzini wakwabo njalo. Isaga lesi-ke sivelela ekuthini umuntu ulakho ukuhlupheka empilweni kubenzima kodwa umuntu wonke uyasazi isizatho sokuhlupheka kwakhe empilweni loba nje engabe engafisi ukuthi saziwe ngabantu.

Siyananzelela ukuthi bakhona abantu abakhala sibili kuzwakale ngokuhlupheka kwabo sengathi basola abanye ngakho kodwa ngemvelo ngaphakathi kwakhe uyakwazi ukuthi imbangela yokuhlupheka kwakhe ivelela ngaphi.

Share This:

Sponsored Links