Asithuthukiseni ulimi lwethu

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Asithuthukiseni ulimi lwethu

uMthunywa

SIYAQHUBEKA ngokulandelela imvelaphi yezaga ezitshiyeneyo sinanzelela lapho ezasukela khona ukuze senelise ukuzisebenzisa ngokuzizwisisa. Lokhu silandelela izaga lezo ezivelela enyamazaneni.

Sithathe isibonelo sesaga esithi Inzimakazi izala ilungakazi. Isaga lesi seyame kumbala wenkomo osindayo, njengoba sisazi kamqotho ukuthi inkomo kwakuyisifuyo kuzwa emaNdebeleni njalo babeqaphelisa izinto ezinengi ngenkomo lezi ukuze bazigxilise empilweni yabo ukuze bachaze ezinye izinto ngokucacileyo.

Inkomo ensikazi emnyama tshu yiyo okuthiwa yinzimakazi abanye njalo bayibiza ngele lungakazi.

Ngokuzwisisa isaga lesi sitsho ukuthi umuntu omubi ulakho ukuzala umntwana omuhle kumbe olunge kakhulu okungahambelani laye, singasetshenziswa lapho kufananiswa umzali kanye lomntanakhe.

Esinye isibonelo sesaga ngesithi, Imbuzi iphekwe lempondo. Imbuzi ingahlinzwa impondo ziyakhutshwa ingakaze iphekwe, imbuzi kayiphekwa lempondo.

Nxa kungenzakala lokhu kuyabe sekusegcekeni nje ukuthi ulutho alwenziwanga kuhle. Lapho abantu bengafisi ukubhadlaza ulutho olwenziwe kubi balakho ukuchaza ngesaga lesi. Kuyindlela njalo yokungadanisi kumbe ukwehlisa isithunzi somunye umuntu ngesenzo esibi emphakathini, njengoba kwesinye isikhathi umuntu uyabe enze lokho akwenzileyo ngephutha loba nje ngokungazi okokuthi nxa sengahlambalazwa emphakathini kungamlimaza kakhulu lokhu.

Share This:

Sponsored Links