Asithuthukiseni ulimi lwethu

23 Aug, 2018 - 00:08 0 Views

uMthunywa

SIQHUBEKA ngokulandelela impawu ezitshiyeneyo ngomsebenzi wezaga. EsiNdebeleni olunye uphawu lwezaga bekuyikuthi zona ke ziyaziwa ngekhanda loba zazingalotshwa phansi.

Siyananzelela ukuthi kulezinsuku sekulengwalo ezibuthelela izaga okuyinto enhle ngoba izinto kanye lempilo sokuhambe kwaguquka okokuthi isizukulwana esikhona asisenelisi ukuhlala phansi labo gogo ukuze bathole ukwelulekwa ngezaga lezi. Kodwa ke sekuyikuphela engwalweni esizikhona. Izaga ke ziyatshiyelwana okokuthi zililifa lolimi.

Umuntu okunguyena owaqamba izaga kaziwa okuqakathekileyo yikwazi isaga kanye lencazelo sibuye njalo senelise ukusebenzisa ekukhulumeni kanye lasekubhaleni. Ngokwemibhalo engalotshwanga siyananzelela ukuthi kulezaga zomdabuko kanye lezaga ezintsha. Kesithathe izibonelo esomdabuko Zala abantu ziyebantwini, esitsha Umfazi womunye litshukela.

Esikunanzelelayo ngezaga zomdabuko ziyisintu esipheleleyo, kube sekuthi ezinye sezibona ngokuxubana kolimi. Siyananzelela isaga esilesisindo sesiNtu njengalesi :Induku enhle iganulwa ezizweni. Sihambelana lempilo yesiNtu, izinto ababeseduze lazo kudala.

Izaga zethula umbiko oyisicebiso njalo lezixwayiso, sifunda okunengi kizo izaga lezi. Zisifundisa ngokuyikho okwakuyinsika yempilo yamaNdebele okufana lezifuyo ezinjengenkomo, ezaziqakathekile okwamagama.

Kubasobala ukuthi inkomo yayiyingxenye yempilo yamaNdebele.

Share This:

Sponsored Links