Asincedaneni zihlobo

08 Oct, 2015 - 10:10 0 Views
Asincedaneni zihlobo

uMthunywa

Pumulani Mpofu

Izihlobo zethu ngabantu abaqakathekileyo empilweni zethu ngoba yibo abantu abangakwanisa ukuthi basisize lapho sesibhekane lenhlupho ezehlukeneyo.

Esintwini ubuhlobo siyabuqinisa kakhulu. Kukho konke esikwenzayo empilweni zethu kumele sihlale sikhumbula ukubana isihlobo siqakathekile ngoba nxa abazali bethu bengavuka bengasekho yibo abangasigcina njalo abangasithathela  incwadi zokuzalwa.

Izihlobo ezifana lezikamama yizo sibili ezenelisa ukubana zisithathele incwadi zokuzalwa kuzo zonke izikhathi.

Izihlobo zikababa yizo esezingaphathisa ukuze senelise ukuthi sisebenzise izibongo eziyizo ezethu hayi ezabomalume.

Kukho konke esihlangana lakho empilweni zethu masihlale sivuselela ubuhlobo bethu ukuze senelise ukubadinga mhla sesifuna usizo lwabo njalo nxa sesifuna incwadi ezifana lezokuzalwa kanye lezokufa.

Kule iviki ngithole ithuba lokuxoxisana loSihle Ncube oleminyaka engamatshumi amabili. USihle kakwazi ukubana wazalelwa ngaphi njalo lokuthi izihlobo zikanina zingaphi. USihle uthi yena unina loyise behlukana besesebancane.

Uyise wathatha omunye umfazi owayethwalise nzima uSihle ngakho wacina ebaleka ngakibo waqonda edolobheni leHwange ekugwalo lwesihlanu. Wahlala-ke khonale waze wakhula esebenza ezindlini zabantu kwaze kwafika isikhathi sokubana abe labakhe abantwana. Kukho konke okwakusenzakala uSihle kazange athathe ke incwadi zokuzalwa zabantwabakhe ngoba laye evele engelayo leyo ncwadi yokuzalwa. Abantwana bakhe bonke bafunda baphelela kugwalo lwesikhombisa ngoba bengela ncwadi  zokuzalwa.

USihle weza ke eTrinity Project ukuze athole izeluleko ezingamphathisa ukubana athathe eyakhe incwadi yokuzalwa. Okokuqala kumele abuyele kuyise eGwanda ayebuza ukubana unina angamthola ngaphi ukuze azi ukubana wazalelwa ngaphi njalo lokuthi athole ikhadi lakhe lesibhedlela. USihle njalo kumele ayexoxisana loyise ukuze enelise ukubana amthathise incwadi yokuzalwa. Kunzima sibili nxa izihlobo zingasaziwa ukubana zingaphi.

Kuqakathekile ukubana siqinise ubuhlobo ukuze nxa sesithe sadlula kulo umhlaba abantwabethu  benelise ukubana bazidinge izihlobo ukuze  basiphathise nxa sebelenhlupho.

Asihlanganeni njalo kuviki elizayo.

Umlobi utholakala kukheli ethi [email protected]  loba kunombolo ezithi 0773165055 laku www.trinityproject.biz

Share This:

Sponsored Links