Uncategorized

Asifundeni ukubonga…!

02 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Asifundeni ukubonga…!

uMthunywa

NGATHI ngikhula kwakuthi ungaphiwa ulutho ngumuntu omdala uguqe phansi ngedolo ubonge. Sasisithi labafowethu nxa kungakadliwa kungakhethelekile ukuthi yikudla kwemini kumbe okwakusihlwa, sasiqala ngomkhuleko othi iNkosi kayibusise ukudla kwethu.

Singaqeda ukudla sesisuthi sasibonga sithi eDube, eSibanda kuyizona izibongo zabazali. 

Wawuthi ungathi ususuthi ukhohlwe ukubonga kwakusiba licala ulaluke usiyalala usuhlengezela inyembezi solukhalile uswazi lomtewa. 

Balutshwane lezinsuku abantu abakwazi ukubonga nxa umuntu ethe wakwenzela okuhle, ngikhumbula omunye ujaha owangeniswa umsebenzi ngumalumakhe, kwathi ngokuhamba kwesikhathi waba ngumaqhuzu kuleyo nkampani kodwa nguye owacina esefaka isinqumo sokuthi umalumakhe axotshwe emsebenzini.

Lawe mhlawumbe lapho okhona sowenzela abantu abanengi izinto ezinhle kodwa wabongwa ngabalutshwane. Abanye njalo siyakhohlwa sibi sokubonga uMvelinqangi yena onguye osipha isipho sokuphila. 

Ngiyangizwe abantu abanye bechothoza ababalisi kodwa khumbula ukuthi umbalisi wakho owakufundisa mhla uqala isikolo uyimpuphuthe ungaboni lutho usavalwe ngumfasimba wokuswela ulwazi ungazi ngitsho lokubhala lokubala, kodwa waba lesineke umbalisi uphambanise akubekezelele lamhlanje usukwazi lokhu lalokhuya uyake uhlangane laye umbonge na? 

Kumbe uthi lapho ohlaba khona phansi ngedolo ucela eNkosini umkhulekele ukuthi insuku zakhe zokuphila zandiswe emhlabeni. 

Inengi sisuka sithi kwakungumsebenzi wakhe, khumbula ukuthi bakhona abanye abantu owafunda labo ababephuza ukubamba izifundo uze lawe uzwele umbalisi achasise kube segcekeni kodwa kwehlule ukuthi abambe aze ayebambela kwelikude. 

Labazali bethu kumele sibabonge ngoba basizala basikhulisa basinakekela saze sakhula, kumele sibenzele okuhle besaphila. Lencwadi engcwele kaMdali iyasixwayisa ukuthi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. 

Ngiyake ngibone abanye abantu bayakhohlwa ngabazali babo babakhumbule mhla sebefile kuthengwe inkalakatha zamabhokisi egolide mhla womngcwabo kodwa besaphila bengazange bathengelwe sibi sesiwiji sogodo esithandwa ngokhekhe. 

Lezinsuku sekwaba lezinto zokuhambisa imilayezo masinyane, ungazabe ukhatshana phetsheya kwezilwandle dobha umakhalekhukhwini wakho ubonge wonke muntu okwenzela into enhle uthi uyabonga.

Ngike ngasebenza labondlebe zikhanyilanga abayimihlobo etshiyeneyo into engayinanzelela ngabo ungamenzela into enhle abayekeli ukuthi, “thank you” betsho bekubonga kumbe umlayele indlela ukubonga kakhulu. 

Asifundeni ukubonga Mthwakazi omuhle. 

Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links