Uncategorized

‘Angisuye mthakathi mina’

07 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
‘Angisuye mthakathi  mina’

uMthunywa

Edson Khumalo loMusa Janga

KULOGOGO welokitshini leMakokoba osele ethithibele ngemva kokuba omakhelwane bakhe bemgcone ngokuthi bambone egebhela isiphambano egumeni labo.

Isehlakalo lesi esingundabamlonyeni kubikwa size safikiswa lakunhlanganiso yezakhamizi lapho ugogo uMusale Banda kanye lalabo abakade bemethesa icala lokugebhela isiphambano emzini wabo abalaywe ukuthi baxolisane. 

UMthunywa uzwe ukuba omakhelwane baka Gogo uMusale Banda bacabangela ukuthi ugogo lo ubezama ukubaloya nanko phela kubikwa kulomntwana owathi wambona egebhela isiphambano egumeni labo. 

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa omunye welunga lomdeni walapho okugejelwe khona isiphambano owale ukuqanjwa ngegama ngoba ethi uyesaba uthe ugogo wabonwa ngumntwana egebhela isiphambano egumeni labo.

“Ugogo uMaBanda wabonwa ngumntwana wangithi omncane ofunda uGiredi 3 egebhela isiphambano wahamba wayasitshengisa lapho ugogo ayesigebhele khona lakanye saphendla sasithola leso siphambano esilamangqongqo sasithatha sasitshisa. 

“Asisakhulumisani singomakhelwane lokuthi usibangisani asikwazi. Nxa kuyibuthakathi akulunganga ukuthi sihlale labantu abanjalo esigabeni. Sahamba sayabikela amapholisa ngalokhu wona athi lindaba kumele siyixazulule njengesigaba,” kulandisa ilunga leli.

Intatheli kaMthunywa ibuye yaxhumana loPretty Banda ongomunye njalo ohlala endlini lapho okubikwa kwagqitshelwa isiphambano ongathandanga ukuthi alandisele uMthunywa ngaloludaba ekhanya eveza ukwesaba

“Angifuni kukhuluma ngakho njalo angifuni ngesaba ngoba ngingaze ngilahlekelwe ngumntanami. Akulalutho olwenzekayo,” kulandisa uNkszn Banda. 

Intatheli kaMthunywa ibuye yakhulumisana logogo uMusale Banda yena othe kazange enze into enjalo.

“Njengoba besithi bangibona ngigebhela isiphambano leso njalo bethi balezithombe bekumele baziveze ngesikhathi sihlaliswe phansi ngumgcinisihlalo wezakhamizi ngeSonto. 

“Ngileminyaka emihlanu ngigula ngibulawa zinyawo lezandla angenelisi khona lokuthi ngidle. Amandla okuthi ngigebhele isiphambano ngiyawathatha ngaphi. Isikhathi leso abathi bangibona ngaso ngigebhela isiphambano ngangiseMpilo ngisiyakwelatshwa,” kulandisa ugogo.  

Imizamo yokukhuluma lomgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngezezakhami eMakokoba uMnumzana Maphosa yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni. 

Share This:

Sponsored Links