Amatamatisi katholiswe amanzi awafunayo

18 May, 2023 - 00:05 0 Views
Amatamatisi katholiswe amanzi awafunayo Amatamatisi

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex isixwayise abalimi ngendlela zokunakekela amatamatisi ukuze benelise ukuwabona masinyane engakadabuki.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uNkosazana Treggy Mpofu ongu-Horticulture Specialist uchaze ukuthi amatamatisi alakho ukudabuka kungakho umlimi kumele akuqaphele lokhu.

“Ukudabuka kwamatamatisi angingeke ngithi ngumkhuhlane kodwa yinto evame ukwenzakala ematamatisini kodwa okungamelanga yenzakale ngoba kucina kubangela ukuthi onakale kumbe athengwe ngemali ephansi,” kutsho uNkszn Mpofu. 

Uqhubeke echaza ukuthi ukungatholi amanzi kuhle kwesihlahla setamatisi kubangela ukuthi amatamatisi azalwayo acine ekhula edabuka.

“Amatamatisi angadabuka ngenxa yokuba isilimo kasitholi amanzi eneleyo ikakhulu umlimi engahlala evilapha ukuthelela. 

“Kwesinye isikhathi izulu elinengi lenza ukuthi amatamatisi acine edabuka ngoba ingaphakathi yetamatisi yiyo ekhulayo ingaphandle ilokhe incane kucine kubangela ukuthi lidabuke.

“Okunye njalo okubangela ukuthi licine lidabuka yikuthi ingaphakathi yetamatisi yiyo emunya amanzi amanengi okubangela ukuthi licine likhula kakhulu. 

“Isikhumba setamatisi siyabe singasenelisi ukumelana lakho okuyikho okulenza licine lidabuka,” kuchasisa uNkszn Mpofu.

Uphethe ngokuthi zikhona izindlela ezingasetshenziswa ngumlimi ukuvikela amatamatisi akhe.

“Umlimi angendlala utshani kumbe amahlanga phansi ukuze nxa engathelela amanzi engaphangisi ukuphephuka emhlabathini, okunye njalo umlimi kumele ahlale ebona ukuthi isilimo sakhe siwatholile amanzi esiwadingayo.

“Okunye njalo okuqakathekileyo yikuthi abalimi baphangise ukudobha amatamatisi nxa esevuthiwe.”

Share This:

Sponsored Links