Amanzi kabe manengi kulokudla ngesikhathi sokutshisa

21 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Amanzi kabe manengi kulokudla ngesikhathi sokutshisa Umfanekiso uthethwe ku AZ Animals

uMthunywa

Langelihle Moyo

INGCITSHI kunhlanganiso ye-Livestock Production Development kwezokufuya inkomo zochago lezenyama isixwayise abalimi ngendlela abangazilandela ukuze bangalahlekelwa zinkomo zabo ngesikhathi lesi sokutshisa.

UMnumzana Cosmas Muzunde ongu-Dairy Officer wesabelweni seMatabeleland North uthe kunengi abafuyileyo okumele bakwenze enkomeni zochago lezenyama ngesikhathi sokutshisa.

“Okokuqala sinanzelela ukuthi inkomo lezi, ikakhulu ezochago azenzi kuhle. Azehlisi uchago olweneleyo ngesikhathi lesi ngoba ziyabe ziphanjaniswa yikutshisa.

“Nxa sekutshisa inkomo lezi azandanga ukudla ngendlela  ezidla ngayo ngesikhathi somqando, ngakho-ke khathesi silikhuthaza ukuthi linanzelele ukuthi inkomo lezi zithola amanzi eneleyo. Ngamafitshane ngithi amanzi kabe manengi kulokudla ngesikhathi sokutshisa. 

Umfanekiso uthethwe ku Bigstock

“Nanzelelani ukuthi kulemikhandlo eyeneleyo yokungenisa umoya ezibayeni, njalo nxa inkomo sezizinengi qhelisani izibaya ukuze zingaminyani. Izibaya lizakhelwe imithunzi ukuze inkomo zingatshiswa lilanga lezulu,” kuchaza uMnu Muzunde.

“Nxa sekutshisa, sinanzelela ukuthi inani lempukane liba linengi, ngakho-ke asithengeni imithi efaneleyo eyokuthi sichele ukuze sixotshe impukane, ngoba impukane zithwala ingcekeza enengi njalo ziyathelela inkomo imikhuhlane lazo,” kulandisa uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuthi amanzi, umthunzi lokuvikela inkomo emikhuhlaneni kuqakathekile ngalesi isikhathi sokutshisa.

“Asinanzeleleni ukuthi inkomo zethu zithola amanzi lokudla okweneleyo ngoba izinga lokutshisa lingezelela amanzi lawo ayabe efunakala kakhulu, lemithi yokuzivikela emikhuhlaneni lasemikhazeni.

“Nxa kutshisa imikhaza ibaminengi lempukane lazo ziba zinengi. 

“Asinanzeleleni lokuthi  ezibayeni kuhlanzekile lokhu kuyancedisa ukuthi inkomo zingabanjwa yimikhuhlane,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links