Amalungiselelo okulima…Uzalimani indawo enganani?

22 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Amalungiselelo okulima…Uzalimani indawo enganani?

uMthunywa

Blessing Moyo

INHLANGANISO ye-Agritex ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe ukuthi kabaqale amalungiselelo okulima njalo lokubiya emasimini abo.

UProvincial Agritex Officer wesabelweni seMatabeleland North, uMnumzana Dumisani Nyoni ekhuluma loMthunywa uthe abalimi sokumele baqale amalungiselelo okulima.

Uthe amalungiselelo la aqala ngokuthi umlimi abiye emasimini  kanye lokulungisa impahla yokusebenzisa ekulimeni.

“Esigabeni seMatabeleland kukhangelelwe izulu elijwayelekileyo kumbe elingaphezulu kwalokhu okujwayelekileyo okutsho ukuthi izulu liyabe lisina lisima. Ngokunjalo ke, umlimi kumele abe lendlela zokubona ukuthi amanzi kawalahleki emhlabathi. Lokhu abalimi bangakwenza ngokudweba imizila besebenzisa ikhuba lenkabi loba ukugebha amagodi,” kutsho uMnu Nyoni.

“Kumele umlimi agebhe imigelo ukuze izulu nxa lisina lingagugudi umhlabathi. Umbuzo okumele umlimi azibuze wona yikuthi uzalimani? Indima engakanani? Le yimibuzo okumele umlimi munye ngamunye azibuze yona khathesi izulu lingakani,” nguMnu Nyoni lo. 

UNyoni uqhubeke njalo exwayisa abalimi bendaweni zeNyamandlovu leNkayi ukuthi balime umumbu besebenzisa inhlanyelo lezi eziphangisa ukuvuthwa.

“Abalimi beTsholotsho, Hwange laseBinga  sibakhuthazwa ukuthi balime amabele  ngoba besendaweni ezomileyo. Izolo abalimi bebehlutshwa zinyoni  yikho bebengakhuthaleli ukulima amabele kodwa-ke khathesi sithi bangakhathazeki ngoba khathesi sekulohlelo olutsha  olokubulala inyoni besebenzisa izindizamtshina ezihamba zifafaza umuthi obulala inyoni kusukisela umnyaka uqala uze uyephutsha, ngoba sinanzelele ukuthi inyoni lezi zibuyisele emuva ukulinywa kwamabele,” nguMnu Nyoni lo.

Uphinde waveza njalo ukuthi uHulumende uzaphathisa  ngehlanyelo langomvundiso kulabo abangena kuhlelo lweNtwasa abagebha amagodi kulesikhathi benikwa iziqondiso ngabalimisi babuye bathengise eGrain Marketing Board (GMB).

Share This:

Sponsored Links