Alomkambo amatamatisi

07 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Alomkambo amatamatisi

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime amatamatisi ngoba alenzuzo emangalisayo nxa umlimi ethe wawalima ngendlela eqondileyo njalo ngesikhathi sawo.

Ekhuluma loMthunywa uNkosikazi Tavonga Mpofu ongumlimi njalo eyingqungquthela ekulimeni isilimo lesi uthe isilimo lesi siyadlisa kakhulu kodwa abalimi abakunanzeleli lokhu.

“Amatamatisi alemali ezwayo, inengi labalimi licabanga ukuthi isilimo lesi kasilanzuzo ngoba abalalwazi ngaso, abanye balima emhlabathini ongahambelani laso yikho siyala, abanye njalo balima ngesikhathi esingayisiso.

“Lapha elizweni lakithi isilimo lesi singaqala ukulinywa ngenyanga kaMbimbitho, lokhu ngikutsho ngoba amatamatisi kafuni ukutshisa kakhulu njalo awafuni mqando omkhulu, afuna umkhathi okhudumalayo,” kutsho uNkkz Mpofu.

UNkkz Mpofu uqhubekele phambili wathi okuqakathekileyo yikuthi umlimi abe lomkambo wakhe lapho athengisela khona isivuno sakhe.

“Ukulima amatamatisi njengoba ngisitsho kulenzuzo ethe xaxa sibili ikakhulu nxa umlimi evele elomkambo wakhe lapho athi angavuna ahle athengisele khona.

“Isilimo lesi inengi labantu liyasithanda kakhulu ngoba akulamuzi ongakhetha ukudla okungelamatamatisi lapho imali ikhona njalo yinto ethengwa nsuku zonke,” kuqhuba uNkkz Mpofu.

Uphethe ngokukhuthaza omama ukuba bangahlaleli izandla ngoba ukulima amatamatisi akuhluphi ngitsho.

“Ngikhuthaza omama ikakhulu labo abahlala emaphandleni ukuthi bazivulele amathuba okwenza imali bazilimele isilimo lesi bangahlali phezu kwezandla. Balakho ukuziphilisa lezimuli zabo ngokulima amatamatisi.

“Ukulima amatamatisi akudingi okunengi, kufuneka nje inhlanyelo loba usaba lwamatamatisi, isivande esivundileyo lamanzi,” kuphetha uNkkz Mpofu.

Share This:

Sponsored Links