Uncategorized

‘Alala’ lembila amadoda eNkayi?. . . igcinwa ebhokisini

26 Nov, 2015 - 15:11 0 Views
‘Alala’ lembila amadoda eNkayi?. . . igcinwa ebhokisini UMnu Beatium Fuzane lomkakhe

uMthunywa

Cornelius Luphahla
ZIDIDEKILE njalo lokhu zinkemile izakhamizi zesigabeni seGwitshi eNkayi ngemva kokuba esinye isakhamuzi sakule indawo sikhitshelwe imbila okubikwa ukuthi ibisebenza ukulala labesilisa kanye lokuthatha amabele ezakhamizi iyenika umnikazi.

Insindababaphenduli le yenzakale emavikini amabili adluleyo lapho uMnumzana Beatium Fuzane lomkakhe uBathabile Dube abavezwe ngowafawafa bengabantu abafuye imbila ethiwa nguMacacada esihluphile kulesisigaba ngokulala labesilisa kanye lokuhuquluza amabele ezakhamizi, uMthunywa ukuzwile lokhu.

UMthunywa uphuthume wayafika kule indawo wakhulumisana loMnumzana Methuseli Mlotshwa omunye wezakhamizi zakule indawo wachaza ukuthi uyayazi indaba le njalo wayekhona owafawafa besenza lokhu.

“Indaba le yenzakala sibili njalo isematheni abantu ngoba ihlasimulisa umzimba. Ngalelolanga kwakunzima baphuma begijima beqonda koFuzane bafika bathi ulembila ethatha amabele ibuye ilale labesilisa ebusuku. Bachaza njalo ukuthi uMacacada lo uthola amandla ngokulala labesilisa kumbe ngokubamunya ubudoda. Ngemva kwalokho bagamula i-trunk ababethi iloMacacada lo basebekhupha imbila encane phakathi.

“Bathi bebabuza abaninimuzi laba uMnu Fuzane wathi kayazi imbila le kwathi umkakhe wavuma wathi wayithatha kibo ePlumtree ebuya lempahla aziphiwa khonale. Ngokubona kwami indaba le liqiniso sibili ngoba amadoda amanengi kade ekhala ngasifo sinye sokuxabana labomkabo ezindlini sebebacabangela omakhwapheni. Lami nginje besesithwalisane nzima lomkami ngoba bengihlala ngidiniwe njalonje kodwa lokhe kwakhitshwa uMacacada sokungcono sibili,” kuchaza uMnu Mlotshwa.

Esinye njalo isakhamuzi sakule indawo uNkosikazi Musa Thebe sichaze ukuthi owafawafa laba bathi uMacacada lo uyaphenduka ebusuku.

“Abaphurofethi bathi uMacacada lo uyaphenduka abe yintombazana ebusuku ikakhulu nxa selala labesilisa. Babuya njalo bathi nxa sethwala amabele lempuphu emizini yabantu uphenduka njalo abe ngubabhemi athwale ngomhlane impahla lezi,” kuveza uNkkz Thebe.

Kuzwakale njalo ukuthi uMacacada lo ubeseyakhe indlu yamazenge kulo umuzi sekhangelele ukwakha eyinye kwasekusiba ngumnyama nanko phela owafawafa bathutshe bengasadlanga nkotshana zamuntu bafika bamthatha bamtshisa.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa  uMnumzana Beatium Fuzane uchaze ukuthi indaba le kayazi.

“Abantu bayangigcona bathi ngilembila khonapho angiyazi imbila yakhona. Ekufikeni kwabowafawafa lapha bangihlupha bathi kulembila ngathi balamanga basebesithi ngingabaphikisi ngoba bazangithuka ngitshe ngihamba ngahle ngathula. Ngikhuluma nje ngihlalele evalweni ngesaba ukutsha ngihamba.

UMthunywa ubuye njalo wakhulumisana loNkosazana Bathabile Dube walandula ukuba uMacacada lo wayengowakhe.

“Mina angifuyanga mbila, ngamanga lawo ngoba owafawafa laba bafika banginathisa amanzi abo adakayo bangithwala ngingasaboni ukuthi ngenzani. Kuthe kunjalo bagamula i-trunk yami bethi kuloMacacada basebekhupha imbila encane bethi ngeyami.

“Isimanga yikuthi i-trunk le yayizihlalela amakhemeswana ami kuphela kodwa ngezwa sokuthiwa ihlala imbila.

Ngemva kwalokho bathi sibhadale inkomo ezimbili ezokukhipha imbila le sala lomkami,  kuze kube namuhla asizikhiphanga. Kwathi kunjalo bathi sinanzelele ngoba sizakufa kubi,” kulandisa uNkoszn Dube.

Usobhuku wakule indawo uMnumzana Mdelwa Ncube ubikele intatheli ukuthi indaba le uyayazi.

“Indaba le ngiyayazi sibili njalo ngangikhona mhla owafawafa bekwenza lokhu noma nje ngingazange ngikukhangele kakhulu ngoba ngasengibone okunengi kakhulu kukhitshwa,” kuphetha uMnu Ncube.

Share This:

Sponsored Links