‘Akuqili elazikhotha emhlane’

07 Jun, 2018 - 00:06 0 Views

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu
Isihloko: uliMenemene
UMculi: Mzoe7
“UKUTHEMBEKA kubalulekile empilweni ikakhulu endabeni lapho ocina ungene ngenhliziyo, ngoba uba lokudana kakhulu uma usuqondana leqiniso ngalolodaba” La ngamagama avela kumculi uPaul Mzobanzi Mlauzi odume kakhulu ngegama elithi Mzoe7.

Ijaha leli lisiphekele ingoma ethi “UliMenemene’’. Ingoma le ikhuluma ngezikhohlakali ezithembisa izulu lomhlaba ngenxa yokuthanda udumo, loba ukwaziwa. Ebuzwa ukuthi ibala eliyilo isihloko sengoma yakhe litshoni uMzoe7 uthe imenemene ngumuntu ongathembekanga, ohlala esenza izinto ezilobuqili lobukhohlakali.

Kulingoma ukhuluma lomngane wakhe, emcebisa ukuba ayekele akwenzayo lokuzikhohlisa emphakathini, ngoba yena uyamazi ukuba ungumuntu onjani. Kulingoma kuzwakala angani ukhuluma laye esemphakathini, engani ubanjwe elamantombazana amanengi, esezindaweni ezitsheyeneyo.

Uthi yena nxa esitsho engomeni yakhe: “Ngakubona loLynette wathi yi-cousin yakho (umzawakho)”.

Kwezothando, uyakhuthaza ukuba abantu bengangenangeni ngoba kudala ingxabano. UMzoe njalo uyakholelwa kusiko lokuba abantu beqinise imitshado, lokuba bafeze lezithembiso zabo ethandweni.

Uhlobo lomdumo walingoma ngosuthethe eleMzansi ngodumo iGqom. Insimbi zakhe ziqoqwe zilandela uhlobo lwaloludumo oluqhamuka eThekwini. IGqom ngumdumo osuphumelelise abaculi abadumileyo abafana loDJ Tira, Babes Wodumo, uBusiswa, uDJ Maphorisa kugoqela labanye abanengi. Nxa ungayilalela lingoma, lawe ungathi mhlawumbe iphekwe khonale eThekwini.

Insimbi lezi zikhandwe ngu 5QY, lomholi zicoco wokukhanda umculo uDJ Skaiva, lo ababonke kuqembu labo leHouse Rebels. Izahluko zengoma le zenziwe ukuba zibe lula ukuyicula. Angeke kumangalise ukuzwa isihlatshelwa langabantwana abancane.

Intatheli ixoxe loMzoe, wathi lingoma ngeyokuzijabulisa, njalo uhlose ukuba yingoma ezaduma emphakathini kanye lendawo zokuzithokozisa. UMzoe ukhangelele ukuba u “UliMenemene” adle ubhedu ukwedlula ezinye ingoma ake wazikhipha. Useke wakhipha ingoma ezibalisa oGodobori, Kwasa Kwasa,

uBabes weMonthend, loDollarBag. Ingoma yakhe le entsha isiqalisile ukudlalwa emisakazweni.

UMzoe7 uthi uzayikhankhasela ingoma yakhe njalo ayisabalalise zonke indawo, ize yamukelwe langaphandle kwakoBulawayo. Uthi ulesifiso sokwenzela umabukakude ividiyo phela, ngoba elethemba ngayo lengoma. Ucine ngokukhuthaza ukuba abantu bethembeke emisebenzini ukuze baphumelele, ethi ngoba ukusebenza ngokuthembekileyo kule nzuzo phambili. Amhlophe mfoka Mlauzi, ikusasa lakho libukeka limhlophe!

Share This:

Sponsored Links