Uncategorized

Akhona amakholwa agangileyo . . . !

23 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Akhona amakholwa agangileyo . . . !

uMthunywa

KWANXUSWA umuntu wonke owayehla ngaphansi kwesigaba senduna uKheswa ukuthi aze emlindelweni ngoba kulomphurofethi omkhulu owayezaphatha inkonzo okwamalanga amabili njalo bethi uyabe esilisa abalezifo ezitshiyeneyo.

Akuzange kube lomuntu owabanjwa ngamandla ukuthi aye kulumbuthano kodwa ngenxa yokuthi uKheswa yinduna eyayihlonitshwa ngokuphatha abantu bayo ngekhono langesizotha, babuya ngobunengi bathi gwaqa.

Kwabuya labangena ezinye izinkonzo mhlawumbe befuna ukuzobona izimanga okuthiwa zenziwa ngumuntu lo. Wathi eqala imikhuleko ngabona amanye amakholwa ayegqoke amayunifomu esiwa emveni kokuba sebekhulekelwe bebanjwe amakhanda ngezandla.

Aphuma amadimoni komunye umama owayesaziwa engomkhulu wenye inkonzo lakhuluma idimoni elingakuye lisithi liyatsha njalo alifuni kuphuma kulumama ngoba liyakholisa ukubulala izihlobo labangane njalo libalisa inani labantu eselababulalayo, kwaba yisimanga ebantwini ababelapho.

Manengi amakholwa ayebanjwa ubuthakathi njalo bevuma ukuthi balezinto abaloya ngazo, kwathiwa ngulo umphurofethi babuye lazo ngelanga elilandelayo azozitshisa nxa bengasazifuni lezo zinto abasebenza ngazo. Lakanye babuya lazo okunye kuhlohlelwe emigodleni kwatshiswa, kulapho engakhumbula isitsho sesiNtu ukuthi umuntu angembatha isigogo semvu yena ngaphakathi elibhubesi.

Phela inengi labomama ababanjwa lapha wawungababona besiya enkonzweni zabo segqoke izigqoko zamabandla abo wawungathi mhlawumbe yizo ingilosi uqobo lwazo.

Ayixabene.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds