Abathetheneyo kabahlalisane kuhle phakathi kwemizi

08 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Abathetheneyo kabahlalisane kuhle phakathi kwemizi

uMthunywa

UKWANDA kwezehlakalo zabantu abathetheneyo abalimazana ngendlela ezehlukeneyo kuyethusa kakhulu. Emavikini asanda kwedlula sike safunda ngenye indoda yeRedcliff ethelwe ngumkayo ngamafutha atshisayo lelambazi ngemva kokuxabana.

Loludaba luyinsindabaphenduli njalo ludabula umphefumulo njengoba abantu bebopha elikasofa silahlane kodwa omunye acine ephenduka isitha aphose abulale omunye wakhe. Kusuka kutshaye inhliziyo kumangalise futhi ukuthi kuthi leyo ngxabano engalungiseki ngomlomo, efuna isidumbu phansi ngenjani?

Ukulwa phakathi kwabathatheneyo kuvele kukhona njengoba betsho nje abadala ukuthi akula muzi ongathunqi ntuthu kodwa amazinga osekufike kuwo kuyethusa nanko phela abesifazana sebelezibindi ezinzima.

Asazi ukuthi ngumoya bani othelwe phakathi kwemitshado njengoba abantu sebephenduke izilwane. Emtshadweni ingqamu ibingeyokusika ikhekhe kanye lokusebenzisa emkulwini kodwa lezinsuku isiyisikhali esesabekayo nanko phela oyedwa phakathi kwabathetheneyo usedlala ngayo umuntu aze ase umkakhe kwagoqwanyawo ngayo.

Okudanisayo yikuthi kuzehlakalo zonke zodlakela lolu, abantu labo abalwayo bayabe bengasijaha lentombi kodwa uSekaZibani lo NakaZibani. Kambe nxa abantwana bebona abazali babo bexabana baze bafike ezingeni lokutshisana ngendlela ebuhlungu bafundani lapho, zona impilo zabo zithintheka njani ngalokho?

Njengoba indaba lezi ziphuma lakumaphephandaba, bazizwa njani abantwana laba nxa bebona ihlazo labazali babo lichaywa emphakathini?

Intanga yabo kanye lomphakathi jikelele ubaphatha njani?

Kuqakathekile ukuthi ngemva kwezehlakalo ezinjalo abantwana bathole usizo lwe-post trauma therapy ngoba abanye nxa bengasaxoxisananga lomuntu ololwazi kusuka kubaphambanise impilo zabo zonke.

Abanye bavele bawenyanye umtshado ngoba becabanga ukuthi akulanto enhle emitshadweni, yikuhlukuluzana nje imihla yonke.

Ngalokhu-ke bacine bebona kungcono ukuthi umuntu azifele engumazakhela kulokuthi azibophele emendweni funa ahlukuluzwe kumbe abulawe ngumuntu athembisane laye izulu emhlabeni.

Umtshado waphawulwa wabusiswa nguNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngalokho-ke umtshado ungcwele njalo ufanelwe uphathwe ngokunjalo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bawuhloniphe umtshado ngoba akusiyona indawo yokudlalela. Inkinga zizahlala zikhona kodwa ukulwa akuziqedi ngitsho.

Kungumbono woMthunywa ukuthi ngabe bonke abathatheneyo bezama ngazo zonke indlela ukulungisisa indaba zemizi yabo ngemilomo kungekho induku loba obunye ubudlwangudlwangu. Nxa kusehlula ukuthi balungisisane bodwa kungangcono babikele abadala kumbe baxoxisane labanye abantu abafana labafundisi loba ama-counsellors ngoba induku ayiwakhi umuzi.

Share This:

Sponsored Links