Uncategorized

Abantu kabakhethe kuhle abafundisi bokulandela

07 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Abantu kabakhethe kuhle abafundisi bokulandela

uMthunywa

IBHAYIBHILI elingcwele lithi vumelani abantwana beze kimi ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Kuyadanisa-ke ukuthi abantwana bathi bezihambela esontweni ngobuqotho kube labantu ebandleni abaphambanisa ukukhonza kwabo.

Umuntu angakhethwa ukuthi abengumkhokheli ebandleni kufanele akwazi ukuthi uzaguga kumbe afe ngakho kuzadingeka ukuthi kube labanye abantu abazaqhubeka ngomsebenzi kaNkulunkulu ukuze ivangeli litshunyayelwe lifinyelele abantu bonke.

Kuyadanisa ukwazi ukuthi kulabanye abantu abathi bangakhetha ukuthi bakhokhele ibandla besebefuna ukuzenza oNkulunkulu balelobandla.

Umuntu kufanele azi ukuthi yena uyisithunywa seNkosi nje kuphela ngakho kenze umsebenzi njengokuthunywa kwakhe. Iphephandaba likazulu linanzelela ngokudana ukuthi abafundisi abanengi khathesi bayawuqamula umthetho weBhayibhili.

Inengi labafundisi likhanya selikholwa ukuthi umuntu kufanele enze njengokutsho kwakhe ukuze “abusiswe.”

Nxa ungumfundisi kufanele ube yisibonelo esihle ebandleni ukuze amalunga ebandla afise ukukhula ekukholweni enze njengomfundisi.

Abantwana nxa bekhula bakhuliswa ngendlela yokuthi babekwazi ukuthi umfundisi ngumuntu weNkosi ngakho abantu beNkosi kabenzi izinto eziyangisayo kumbe ezehlisa ubuntu.

Isonto yindawo lapho okufanele ukuthi kudunyiswe uNkulunkulu njalo yindawo lapho esikhangelele khona ukuthi kungabi lokuqambelana amanga kodwa abantu kumele basondezwe duzane lothando lomusa kaNkulunkulu.

Kambe amalunga ebandla nxa engananzelela ukuthi umfundisi ubaqilile bazadinga njani ukuqondiswa nguye futhi nxa yena etshengisa ukungabahloniphi kanye lokungahloniphi  ibandla?

Into enanzelelwa nguMthunywa yikuthi mhlawumbe abantu laba bayabe bengazinikelanga ukuphila impilo yokukhokhela, abayabe bekufuna nje yimali okubangela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi behluleke ukugcina ubuntu bacine beqambela amalunga ebandla ukuthi lokhu lalokhuya kubusisiwe.
Ukuba ngumfundisi ngombono kaMthunywa kufanele kube lubizo oluvela kuNkulunkulu njalo kudinga ukuzimisela lokuzinikela emuntwini lowo owamukela lolobizo.

Kungumbono kaMthunywa ukuthi abantu emabandleni  kufanele bekele umkhuba wokumane balandele konke okutshiwo ngabafundisi kodwa labo kumele bafunde ukusebenzisa ingqondo zabo ngoba lokhu yikho okucina kusenza kufike kusigaba sokudliswa izinja.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds