A-LEVEL: Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

10 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
A-LEVEL: Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

uMthunywa

Indikimba — Ezothando
Imbongi nguSibangilizwe P Jubane
Isihloko senkondlo — Izenzo zothando Thandiwe

Lapha sihlangana lendoda okungaba yiyo imbongi uJubane itshela isithandwa sayo uThandiwe mayelana lezenzo zothando. Okuvelayo kule inkondlo yikuthi imbongi iyasithanda isithandwa sayo uThandiwe lanxa kungaze kuveleni phakathi kwendlela yalo lolothando. Kuyavela kule inkondlo ukuthi ike yahamba imbongi okwesikhathi eside ibotshiwe kodwa isithandwa sayo esinguThandiwe sasala sibambelele lanxa kulobunzima.

Iyasitshela imbongi ukuthi olwayo uthando loThandiwe lubotshwe emhlabeni lasezulwini. Imbongi iqala ngokwazisa uZulu ukuthi ifisa uthando olukhulu, ithandwe ngayo yonke inhliziyo langazo zonke izenzo zothando. Ifisa lokuthi ihambe ngendlela ezimazombe zothando.

Lapha ingabe isitsho ukuthi izimisele ukuthi ihambe ngendlela ezingaqondanga ngenxa yothando. Sikhulu isifiso sembongi ngoba ifisa ukwehla yenyuke, itshone ijule isiya kothandanani.

Iphumela egcekeni kuThandiwe wayo imbongi lapha ethi akulamuntu oyithandayo lapha njalo akekho umuntu emthandayo yona ngaphandle kwaso isithandwa sayo esinguThandiwe sona esilothando olunjengo lomthando wona othandela uze uyekele ngokufa kuphela.

Iyasitshela imbongi ukuthi yabona uThandiwe wayo lo elenye intombi okuthiwa nguThandekile emafusini akoZithatheleni.

Sebebonene-ke imbongi loThandiwe zabotshwa izibopho zothando kusenzelwa ukuthi zigcwaliseke izithembiso phela ukuze lawo mafindo othando athandele inhliziyo yesithandwa sayo kungabikhona lantutshana evulela undaba angene. Undaba lo ngongenelayo achithe uthando phakathi kwezithandani. Ithembile lawo amaketani abambe uthando lwabo imbongi ngoba imbongi ithi: “Makhulu lamaketan’olweth’uthando/Ziqinile lezintamb’ezolweth’uthando.”

Ziqinile lezintambo zolwabo uthando ngoba bazidonsa bobabili zabehlula. Bacela abangane ukuthi babancedise labo zabehlula. Batshela abazali labo behluleka batshela umfundisi laye zamehlula lezontambo.

Solumehlule umfundisi wathatha ugwalo olungcwele watshumayeza abebandla lezihlobo ezazimenyiwe ukuza donsa lezo ntambo. Umfundisi uNtando kuthiwa wagcizelela amazwi athi okubotshwe emhlabeni, kubotshwe lasezulwini.

Yiwo la amazwi imbongi ewatshela uThandiwe ukuthi akhulunywa ngumfundisi mhla enikeza ezabo intambo ezulwini zona zemukelwa zingilosi zadonsisiswa. Esikunanzelela lapha yikuthi imbongi ikholwa emadlozini iphinde ikholwe lakuNkulunkulu ngoba nanku isikhuluma ngezingilosi zona ethi zadonsa zaqinisa intambo zothando lwayo loThandiwe. Iyaphinda njalo imbongi eke yakutsho ngaphambili ukuthi ifisa olukhulu uthando imthande ngalo lonke kakhulu.

Ngenxa yalokhu imbongi ithi kunani ikhulume amanga nxa iqiniso seliphelile zingagcwalanga lezo zithembiso zokwakha izulu emhlabeni.

Konke lokhu ikutshela uThandiwe imbongi. Imbongi ithi siyahamba isikhathi siyaguquka isimilo sikaThandiwe kanti ngakwelinye icele iyaphenduka eyayo impilo.

Ithi luyamemetheka uthando imthandisisa uThandiwe. Izinqumo ziyanda, kanti lezithembiso abazenzayo ziyelekana. Imbongi igcizelela ukuthi amacebo ayaphela imthandisisa kakhulu uThandiwe.

Share This:

Sponsored Links