A-LEVEL: Bantu BeHadlana

28 Apr, 2016 - 00:04 0 Views

uMthunywa

UBantwini umunya kuKhokho efunda impilo yesiNtu. Kwesinye isikhathi uKhokho usebenzisa amagama aqatha angawazwisisiyo uBantwini. Sihlangana laye uKhokho etshela uBantwini loyise uMbengo ukuthi kudala izintombi lamajaha babesehlukaniswa ekuhlaleni kwabo njengalokhu okwenziwa esikolo saboBantwini eNyathi.

UKhokho uchaza lokhu njengokuthi kwakwakhiwe umduli ngobuntu phakathi kwamajaha lentombi. Nanzelelani bafundi lapha akutshiwo umduli njengokuwazi kwethu owakhiwe ngezitina loba ngenhlabathi labosamende, hatshi, kodwa umduli wakhona yikuziphatha, ulandele imithetho ethi amajaha lezintombi bengahlangani isikhathi sabo singakafiki. Bengakafiki esibangeni sokuqomisana bathathane. Babezigcina amajaha lezintombi bengawephuli lowomthetho. Yikho uKhokho ethi kwakwakhiwe umduli wobuntu phakathi kwabo.

Uqhubekela phambili uKhokho ethi babaze bavulelwe abantwana laba sesifikile isikhathi sabo. Ofohlileyo wayesiba lenhloni, azenyanye ngenxa yokwenyanywa. Lokhu kuthiwa kwethusa uBantwini kodwa kaze azi ukuthi wethuswa yini. UKhokho uthi bamenyanye osowabo. Nxa engumfana engabe esahamba labanakwabo. Ingabe yintombi idle lezalukazi, igeze lezalukazi. Ayenyanye amanina ngoba kayikafiki endimeni yawo. Intombi ziyenyanye ngoba ibhoboke ingakavuthwa.

Izalukazi ziyamukele, ngoba zona zingasenyanyi lutho; langoba futhi ziyazi ukuthi umuntu kalahlwa. UBantwini wafisa ukwazi ukuthi aze enziwe njani oyintombi nxa esenjalo. UKhokho uphendula lokho ngokuthi asunduzelwe exhegwini lona elingasenyanyi lutho, sezimkhafulele ezinye. Wasiza uBantwini owayephicwa yinkulumo le uKhokho ngokuthi kodwa nxa beselaye abaphansi, bamncengele, limhawukele iPhezulu, akhe lomnakwabo.

Wezwa kuKhokho uBantwini ukuthi bengavulelwa isikhathi sabo sesifikile bamekeze abanengi. Esebuze ukuthi kwakuqhutshwa njani lokho uKhokho umtshela ukuthi akula owayengaya endlini engaziwa ngabakwabo. Wezwa ukuthi lomfana laye wayetshengiswa izindlu ngabadala. UBantwini ubuza ukuthi nxa engamfuni lowo omkhethelwe ngabadala-ke, uKhokho ubuza ukuthi engamfuni ngenxa yani emangala uKhokho. UBantwini utshengisa ubuntwana obukhulu ngokuthi, “Kumbe mubi-ke?”

Kwamangalisa uKhokho njalo ukuzwa umbuzo onje uvela kuBantwini wasemtshela ukuthi akulamfazi omubi. Kwamangalisa uBantwini woma imilomo esizwa lokho, wadinga waswela ukuthi uKhokho wayesitsho ngani ukuthi kakho umfazi omubi. Isifakwa emadlozini lindaba lapha sekuthiwa bezwa abaphansi ukuthi uyadinga uBantwini. Bathuma uKhokho, wathi, umfazi kathathelwa ubuhle bakhe. Wathi ubuhle bomfazi yibuntu bakhe.

UBantwini yena umkhumbulo wakhe waba ngowobufana. Yena wayedinga intombi enhle, eligeza, emhlophe, ezacileyo; ethi nxa ibobotheka kuvuke izidulana ebusweni. Wamangala uBantwini ukuthi kambe uKhokho ngabe uthi athathe loba ngubani; leziqumama, labatsheke imilomo! Izigqunswana, labaleziphongo! Pho azibule njani kwabanye abafana? Esikunanzelela lapha yikuthi kusadliwa ngoludala amajaha lezintombi babekuqakathekisa ukuba yibo kwabo, bengazitshaphazi mahlayana. Yikho-nje isenzo sikaNgenzile sokuxhwalisa umntakaMbengo loMaNgwenya, uSilobile, sabatshazwa yiHadlana yonke.

Kwasekungene ichithamuzi lachitha umuzi kaMbengo indoda eyayihlonipheka kakhulu esigabeni.

Share This:

Sponsored Links