Imikhuba lamasiko amaNdebele

23 May, 2024 - 00:05 0 Views
Imikhuba lamasiko amaNdebele food

uMthunywa

Ugwalo lulotshwe nguTommy Matshakayile Ndlovu, loDoris Nomathemba Ndlovu belo, Bekithemba Sodindwa Ncube
Lamhlanje sizabuyela emuva kancinyane sikhangele okunye

esingakuthintanga ngaphambilini.

Siqala ngehiqa ukuze sichaze ulaza. Ihiqa luchago oluvuthiweyo kodwa lungakajiyi kakhulu ukuthi luthiwe ngamasi. Ulaza ngamafutha abakhona ehiqeni. Amafutha la ayengulwa nxa kulungiswa ihiqa selithelwa eguleni ukuthi libe ngamasi. Ulaza lufakwa embhideni ukuze ibemnandi. Olunye ulaza kuphekwa ngalo amagcobo okugcoba umzimba, iphehla.

Isathiyane siphekwa ngochago lwenkomo esiqalisa ukuhlambuluka. Nxa uchago lwendlezane lungasabi ngamahlaka lupheka isathiyane. Kuhlanganiswa uchago lempuphu. Isathiyane sidliwa ngabafana lamantombazana amancinyane kuphela. Inkobe kuphekwa umumbu owomileyo uqale wahululwa kumbe ufutho kuhlanganiswe lendlubu lendumba. Yikudla okudliwa ebusika kakhulu. Kwakusenziwa umphako nxa umuntu elohambo.

Amatshakada kugigwa umumbu owomileyo uphekwe uhlanganiswe lendlubu kudliwe. Abanye njalo babathande ukuthi nxa sokuvuthiwe bafake amazambane akhanzingiweyo asegigwa esenziwa impuphu. Yikudla okuthandeka kakhulu ebusika. Umngqutshu wona kugigwa umumbu owomileyo uphekwe. Umngqutshu udliwa lenyama. Yikudla okuthandeka kakhulu ebusika.

Umlaza — Kuthi nxa uchago seluvuthwa lwenze amanzi ngaphansi. Amanzi la yiwo athiwa ngumlaza. Umlaza umunywana. Abanye bayawunatha unjalo, abanye bangavuba ngawo isitshwala. Abafana bahamba lawo esibayeni bafike basengele uchago emlazeni-kuthiwa yikuqunga –nxa uchago lolu seluhlangana lomlaza lwenza amasi athandwa ngabafana.

Amasi akhona athiwa ngu-mqungo. Umlaza ekhaya kwande ukuthi kuvutshelwe ngawo izinja.
Isancapha ngumumbu olinywa muva ukuze uvuthwe ngesikhathi abantu sebevuna. Umkumbi butshwala obulungiswa ngamaganu avuthiweyo. Amaganu la ayabhotshozwa afakwe embizeni, amakhasi alahlwe.

Embizeni lapho kuthelwa amanzi kube sekuvalwa kuhlangane ngci. Kusasa kwakhona kukhutshwa imbumbuluza zamaganu kuphinde kwengezelelwe amanye amanzi kuvalwe kuthi ngci ukuze kungangeni umoya. Ngelanga elilandelayo sekunganathwa nxa sekubilile. Ukubila kwakhona kuzakuya ngokuthi abantu bafuna kubabe kakhulu na kumbe bafuna okumnandi yini. Umkumbi unathwa ehlobo kuhlakulwa.

Umwawa oxatshiweyo. Umwawa nxa umuntu angawudla ulephunganyana ngakho abadala babethanda ukuwuxaba. Kuthathwa izenge kumbe kwelukwe uxaxa ngezigojwana. Sekuzathathwa imbumbuluza zomwawa zifakwe kuhle khonapho, kube sekuchaywa elangeni kuphinde kuxatshwe eziko kuchochombe kube bomvanyana.

Kuba yikudla okuthandekayo okokuthi lomuntu wemzini angafika uyakuphiwa.Sizakuma lapha lamhlanje, sizathi siqhubeke ngokunyye kwezinye insuku.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds