Yimali yodwa ekulimeni i-garlic

Yimali yodwa ekulimeni i-garlic

0 509

Gladmore Ncube
INKAMPANI eyenza inhlanyelo eyeSeedco ikhuthaza abalimi ukuthi balime i-garlic ngoba iyavuma iphinde ilethe imali njengamabele.

UMnumzana Jabulani Ncube weSeedco ubikele iphephandaba likazulu ukuthi kunengi okuphekwa nge-garlic njalo iyanika impilakahle umuntu engayidla yikho nje kumele abalimi abanengi bayilime ngoba inengi imali engaphuma kiyo.

“I-garlic ilemali enhle kakhulu kwelakithi ngoba kunengi okwenziwa ngayo njalo abanengi bayithandela ukuthi iyelapha yenze umuntu abe lempilakahle.

“Inengi labalimi lapha kwelakithi livame ukuqina ekulimemi izilimo ezifana lamabele minyaka yonke licabanga ukuthi zilemali. Ayisiwo wodwa amabele alemali, i-garlic layo ilemali ngoba iyapheka ama-spice njalo ingumuthi iyelapha,” kuchaza uMnu Ncube.

Uqhubekele phambili waveza ukuthi i-garlic iyahlukaniswa ngomhlobo ngoba ilemihlobo emibili.

“I-garlic iyehlukaniswa ngemihlobo emibili owokuqala ubizwa ngokuthi ngama-soft necks, owesibili ubizwa ngokuthi ngama-hard necks. Ama-soft necks yiwo la agcwele ezitolo, inengi lawo amhlophe. Ubuhle bomhlobo lo yikuthi anukelela kamnandi.

“Umhlobo wesibili ubizwa ngokuthi ngama-hard necks. Umhlobo lo ufuna ukulinywa ngendlela elonanzelelo kakhulu ngoba nxa engasakhangelwanga kuhle ayafa. Lo umhlobo umnandi kakhulu ukwedlula lo esikhulume ngawo ekuqaleni. Umhlobo lo uvame ukuba lombala ongathi ubomvu “purple” omnandi kakhulu,” kuchaza uMnu Ncube.

Uqhubekele phambili wachaza ukuthi i-garlic nxa ufuna ukuthi uyilime kumele uyedinga intanga zakhona ezindaweni ezikhangela ngokulima.

“Nxa ufuna ukuthi ulime i-garlic kumele uhambe uyethenga intanga ezindaweni ezisemthethweni ezikhangela ngezokulima ngoba yibo abangakunika ulwazi olujulileyo ngokulima i-garlic ngoba ayifuni umuntu odobhadobhayo ithanda ilinywe ngumuntu ololwazi ngayo.

“I-garlic ifuna ukulinywa ngesikhathi kungatshisi kakhulu kungathi kuyaqandelela umumo womkhathi udlalela phakathi kwe 12-25 degrees. Nxa ilinywa i-garlic idinga amalanga angu-40 ithola umqando kuphela. Kusukela ilinywa ize iyevunwa konke kugoqela amaviki angu-25 kusiya ku-)35.

“I-garlic iyafuna ukuthengelwa imithi ebulala izibungu njalo idinga umhlabathi ovundileyo lamanzi alingeneyo. Ungakwenza kuhle konke lokhu uyathola isivuno esihle,” kuphetha uMnu Ncube.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply