Wenziwa yiGoli

Wenziwa yiGoli

silo Pumulani Mpofu

Abantu bayaphuma besiya eGoli bezama ukudinga amadlelo aluhlaza lempilo engcono kodwa lokhu sekubangele inhlupho ezimbalwa. Inhlupho lezi zigoqela uhlupho lwencwadi yokuzalwa.

Abantwana abancane abalazo incwadi zokuzalwa kubangelwa yikuthi bazalelwe phetsheya eGoli. Lindaba iyinsindabaphenduli ngoba abantwana bathunyezwa kubomalayitshwa bengelawo amaphepha okuzalwa.

Lokhu kubangela ukuthi umntwana nxa esefikisile iminyaka yokuthi aye esikolweni akenelisi ukuthi afunde ngoba umthetho ungavumi ukuthi umtwana afunde engelayo incwadi yokuzalwa.

Sihlangana lentombazana ethiwa nguThobile Nyoni ehlala emaphandleni esigabeni sakoMaduna eFilabusi.

UThobile uthi wazalelwa eGoli.

Esuka eGoli waphathiswa kumalayitsha eleminyaka emine engela ngitsho leyodwa incwadi yokuzalwa.

Lamuhlanje uThobile seleminyaka engamatshumi amabili lanye engelayo incwadi yokuzalwa.

UThobile uhlala logogo ozala uyise, uthi ugogo wakhe wazama ukumthathisa incwadi kodwa kwehlula.

Uthe echasisa udaba lwakhe watsho lokuthi kazange aphumelele ukuqhubekela phambili ezifundweni zakhe ze-secondary ngoba engelayo incwadi yokuzalwa, seze wayidela inkani untombazana ngoba ethi kudala emdinga unina engazi ukuthi watshona ngaphi. Uthi unina wamcina eleminyaka elitshumi sowazama amacebo wonke ukuthi amdinge.

Lezihlobo zikanina azitholakali njalo ezinye azifuni kumncedisa. Njengenhlanganiso emela amalungelo abantwana sizama amacebo okuthi sincedisane loThobile ukuthi athole izihlobo zakhe.

Ugogo kaThobile uthi njengoba yena eseluphele wesaba ukuthi nxa engafa uThobile sengasala ehlupheka ukuze athole incwadi yokuzalwa, lokhu kubangelwa yikuthi nguye yedwa olesifiso sokuthi umzukulu wakhe athole incwadi.

Njengenhlanganiso yeTrinity Project sikubona kuqakathekile ukuthi abazali bethathise abantwana incwadi zokuzalwa ngoba kulilungelo laye wonke umntwana emhlabeni.

Incwadi yokuzalwa iqakathekile futhi ngoba inika umntwana ithuba lokuthi afunde, lokuthi athole umsebenzi njalo lokuthi athole ilifa lapho kufanele.

Njengenhlanganiso sikubona kuqakathekile ukuthi abazali labo abachapha umngcele besiya kwamanye amazwe kumele bathathise abantwana incwadi kusase lesikhathi ukuze abantwana laba labo bethole amathuba afana labanye abantwana abalazo.

Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773195055 lakukheli ethi trinitytrust6@gmail.com lakuFacebook page ethiTrinity Project Zimbabwe.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply