Waze wangibulalela ikusasa labantwabami umasihlalisane

Waze wangibulalela ikusasa labantwabami umasihlalisane

silo Pumulani Mpofu

Ngenxa yokuguquka kwezinto ukusa kwamalanga sesibona okunye okutsha okhokho bethu abangazange bakubone ngesikhathi besadla amabele. Abadala babesazi ukuthi intombi kayihlali kibo kajaha okomnyaka owodwa nje zwi ingazakali ukuthi ingabe iganwe ngaphi ngabazali bayo kunye lezinye izihlobo zayo eziseduze. Obabakazi labogogo bebelomlandu omkhulu kakhulu owokufundisa amantombazana ukuthi aziphathe njani njalo lokuthi kusasa bengakhula benelise ukuphatha kuhle amaguma abo.

Ngenxa yokuguquka kwesikhathi ogogo labobabakazi sebelithola nzima lelothuba ukuthi balaye amantombazana njalo intsha enengi ehlala emadolobheni ayisakukhwabithi ukuyethekelela abadala abahlala emaphandleni ukuze bathaphe ulwazi ngempilo ngoba inyathi ibuzwa kwabaphambili.

Ukukhula kwamadolobho, ukutholakala kwemfundo enhle, imisebenzi lezinye nje izinto ezinhle zikhanga abantu ukuthi basuke emaphandleni babuye emadolobheni ngakho ngenxa yezizatho lezi abanye abantu abasakunaki ukulandela indlela yokuthathana.

Ukungalandeli indlela zendulo zokuthathana sekubangela  ukuthi abanye abantu bangakuqakathekisi ukulobola iloba ukwaziwa ngakibo kwejaha kumbe kwentombi. Ukungaqakathekiswa kokulobola kudala ukuthi abantu bamane bahlalisane nje bengakhanga ubudlelwano obuhle lezihlobo zangakibo kwentombi.

Ngithanda njalo ukucebisa abesilisa ukuthi bahloniphe njalo baqakathekise izihlobo zangakibo kwentombi ngoba kusasa kungavela uhlupho izihlobo lezo uzazidinga ungazitholi. Izihlobo zangakibo kwentombi ezifanana lomamazala, umalume, omama omncane lezinye nje izihlobo eziseduze ziqakathekile kakhulu ngoba yizo ezilelungelo lokuthathela abantwana incwadi zokuzalwa nxa unina wabantwana sowatshona kumbe engabonakali.

ETrinity Project ngike ngathola ithuba lokuxoxisana loNtandoyenkosi Ncube. Uhlupho lwakhe yikuthi eminyakeni elitshumi edluleyo wahlangana lentombi yakhe, uKwanele yena owafika enkomponi yepulazini lomunye umlungu ayemsebenzela ezithengisela impahla  zokugqoka kuzisebenzi zasepulazini lelo ngakho basebesiba lobudlelwano bahlalisana baze babalabantwana ababili.

UKwanele eminyakeni edluleyo ubezinathela amaphilisi egcikwane leHIV ama-antiretroviral drugs kodwa kazange abikele umkakhe ngakho. Ngemva kokunanzelela ukuthi wayesethelele umkakhe umkhuhlane wahle wanyamalala. Ebaleka nje uKwanele utshiya umkakhe elalisiwe esibhedlela kunye labantwana  ababili abangalazo incwadi zokuzalwa. UNtandoyenkosi ufike eTrinity Project emadolo nzima ngokuthi angathola njani unina wengane zakhe ngoba yena akula ngitsho esisodwa isihlobo somkakhe asaziyo.

UNtandoyenkosi useke wavakatshela emahofisini kaHulumende ukuze athole incwadi zokuzalwa zabantwana  kodwa uziphendukele ezithwalele izandla ngoba bemchazele kabanzi ukuthi umuntu ongathathisa abantwabakhe incwadi zokuzalwa ngumkakhe kuphela kumbe izihlobo zomkakhe eziseduze. UmfokaNcube nxa ephetha udaba lwakhe uveza ukuthi yena wazama imizamo yonke ukuthi azane lezihlobo zangakibo kamkakhe kodwa kwehlula ngoba umkakhe kazange akuqakathekise lokhu.

UNtandoyenkosi lomkakhe babehlalisene nje, kungakho khathesi sokumkhathaza ukuthi athole umkakhe kunye lezihlobo zakhe ngoba engazi lapho abazalwa khona. Ngenxa yomkhuhlane wengculazi uNcube uhlezi etshitsha esibhedlela okungapheliyo njalo okwakhathesi indlebe zakhe sezizwela khatshana ngakho nxa esiya endaweni eziqakathekileyo usehamba eqhubana lonina omdala ukuze ezwe lokhu okuyabe kukhulunywa yilabo adinga usizo kibo.

Ngakho inkuthazo ekhona yikuthi bazali xwayini umasihlalisane ngoba uletha ubunzima ebantwaneni nxa abazali bengayehlukana. Bobaba umlandu ngiwutshiyela lina owukuthi akelizimisele ukwazana njalo lokwakha ubudlelwano lezihlobo zangakibo kamama wabantwabakho ukuze abantwana bengahlupheki kusasa.

Ukwazana lezihlobo zakomkakho kuvikela inhlupho ezinengi ezingavela kusasa. Yazana lezihlobo zangakibo kamkakho ngoba ukuthathana kwakha ubuhlobo phakathi kwemuli zababili abathetheneyo.

Umlobi utholakala kukheli ethi trinitytrust6@gmail.com kumbe kunombolo ezithi 0773195055

NO COMMENTS

Leave a Reply