Vikelani umhlabathi ekugugudekeni

Vikelani umhlabathi ekugugudekeni

0 247

Arnold Ndlovu
INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iAgritex isikhuthaze abalimi endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukuthi balondoloze umhlabathi abalima kuwo njalo bawuvikele ekugugudekeni.

Ekhuluma lentatheli uNkosazana Treggie Mpofu onguHorticulure Specialist uthe abalimi kumele bafundiswe kabanzi ngokulondoloza umhlabathi wabo ukuze ukuvunda kuhlale emhlabathini.

“Inhlanganiso yeAgritex isivakatshele endaweni ezehlukeneyo zelizwe ifundisa abantu ngokulondoloza imvelo kanye lomhlabathi okubizwa ngokuthi yiConservation Farming incedisa abalimi ngokulondoloza imvelo.

“Uhlelo lolu lwe-conservation farming lufundisa abalimi ngokunakekela umhlabathi wabo okugoqela ukuhlanyela utshani ikakhulu endaweni egeleza amanzi akhukhula umhlabathi, lokungatshisi amahlahla emasimini abo kanye lokuhlanyela imihlobo etshiyeneyo yezilimo endaweni yabo,” kuchaza uNkszn Mpofu.

Omunye umlimi uFrighten Matavire uveze ukuthi lokhe bathola ulwazi lokulima ngendlela le sokubaphathise kakhulu ekulondolozeni umhlabathi wabo njalo lezilimo zikhula ngendlela ebajabulisayo.

“Kusukela ekutholeni ulwazi ngokulima lokhu khathesi abalimi abanengi esigabeni sebelima ngonanzelelo besenzela ukungabulali umhlabathi esilima kiwo, njalo ngokulondoloza umhlabathi wethu sesithola isivuno esihle esisilethela lenzuzo ephezulu,” kutsho uMnu Matavire.

Umlimisi uMatavire ugcizelele ngokuthi abalimi ukuze balondoloze umhlabathi wabo akumelanga batshise amahlanga kodwa bangawasebenzisa ukuvundisa umhlabathi wabo.

“Nxa umlimi engasebenzisa indlela ye-conservation farming ulakho ukuvikela umhlabathi wakhe ngamahlahla ezilimo zakhe nxa eqeda kuvuna, akudingeki ukuthi umlimi awatshise kumbe ewasuse emasimini. Amahlahla lawa angawasebenzisa njengomquba kumbe amncedise ukuvimba umhlabathi nxa ukhukhulwa ngamanzi ngesikhathi sezulu,” kutsho uMatavire.

“Abalimi bakhuthazwa ukuba bengatshisi amahlanga besenzela ukubulala izinanakazana ezihlasela izilimo kodwa kumele bawekele abengumquba besebehlanyela ezinye izilimo ezehlukene lalezo ebezihlanyeliwe ngoba lokhu lakho kuyaxotsha izinanakazana lezo njalo kuvikela umhlabathi ekulahlekelweni yikudla,” kuphetha uMatavire.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply