Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

0 222

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki. Nanzi impendulo zezixwayiso ebesifunda ngazo kuviki ephelileyo:

1. Kwakusesatshelwa ukuthi ungacezula ingiga.
2. Lapha kwenqatshelwa ukuthi umuntu angabi litshapha ngoba uzajayela ukuhlala lapho okucholelwa khona ukudla.
3. Ungatshayi omunye ngomthanyelo uzacaka — lapha yikwenqabela ukungcolisa omunye ngengcekeza etholakala emthanyelweni.
4. Lapha kwenqatshelwa ukuthi ungakhubeka uzama ukweqa kanti njalo kutshengisa ukungahloniphi umzali.
5. Lapha kwenqatshelwa ingozi yokuthi ungahlala phezu kwalo kanti liyatshisa utshe.
6. Lapha kwenqatshelwa ingozi yokulimala lapho umuntu ehamba efulathele engaboni okuzayo.

Nanku umsebenzi waleliviki. Chaza ukuthi kuyini lokhu.

(a) Inyama ephekwa iyekelwe iphole ize idliwe ngakusasa isiqanda.
(b) Amanzana anembulukayo alapho okuhlangana khona amathambo njengedolweni.
(c) Umfana owehlula abanye ekweluseni.
(d) Lokhu okufakwa emakhaleni eguqa nxa limunyela inkonyane.
e) Imithi edliwa ngabafelweyo.
f) Umchilo wabelusi owelukwa ngengxoza.
g) Isikhala esingaphansi kwegula lapha okuphuma khona umlaza.
(h) Amafutha okugcoba enziwa ngolaza.

Khetha impendulo kulezi ezingaphansi.

Umfuma, yintolo, yisikhupha, yingwele, umunge, yinkubalo, igoda, luqhweba.

Kasidibaneni njalo bafundi kuviki ezayo sihlolana ukuze sibone ukuba siyasazi na isiNtu sethu.

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo lezi 0773675473 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho. Kuphephandaba lakuviki ezayo sizafaka impendulo kanye lezithombe zenu.

 

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply