Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

0 298

SIYAHLANGANA njalo kuhlelo lapho esihlolana khona ukuze sibone ukuba ulimi lwethu silokhu silwazi na? Injongo ngokwenza lokhu yikuthi silondoloze okungokwethu singaze sahahabela okwabanye okwethu sikweyisa.

Nanzi impendulo zezitsho ebesizikhangelele

1. Yikwenzelwa into eyisimanga.
2. Yikucela ukulalelwa lapho kukhulunywa ulutho oluthile.
3. Yikuvika ngento engelancedo.
4. Yikubulala umuntu.
5. Yikukhangela nje kungabi lolutho olukhulunywayo.
6. Yikuphelelwa ngamazwi lapho sekwenzakele into eyisimanga.
7. Yikuvuka ekuseni umuntu angene indlela kuseselamazolo.
8. Yikukhuluma ngodaba kabanzi kuze kufike ekuthatheni isinqumo esithize.

Esintwini zikhona izenzo ezithile ezenziwayo kulandelwa amasiko kanye lemikhuba. Izenzo lezi zibizwa ngamagama akhona aqakathekileyo hatshi njengezenzo nje kuphela. Akutsho ukuthi lezi zibizwa njani:

1. Mhla umntwana ongumfana ekhutshwa endlini wayetshengiswa inyanga unina athi “Nanguya ……………………………………………………………..
2. Ukulungisa umntwana ozelweyo inkanda ngemithi yiku …….……………………………….
3. Umama olomntwana omncinyane kuthiwa ngu …………………………………………………….
4. Kuyazila ukuthi umama ozithweleyo aqume phakathi kwe ……….…………………………..
5. Ukuyekelisa umntwana ukumunya nxa esekhulile yiku ………..…………………………..
6. Umntwana oyintombazana oseqala ukuphuma amabele uya ……………………………………….
7. Umntwana ongumfana oseqala ukuba lelizwi elibhongayo sithi use ……………………………………………..
8. Intombi esilejaha sithi isi ………………………………
9. Ukucebisa abatshadayo ngobunzima bokuphatha umuzi yiku ………………………………………..
10. Ukubuyela ekhaya kukamakoti kokuqala ngemva kokwenda esiyabona abakibo yiku ………….

Bafundi thumelani impendulo zenu kunombolo 0773675473 ngeWhatsApp loba ngeSMS. Ufake ibizo lesibongo sakho, ukuthi ukuliphi ibanga lokuthi ufunda kusiphi isikolo. Thumela njalo lomfanekiso wakho.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply