Usehluphile ngokujola labomalukazana

Usehluphile ngokujola labomalukazana

0 848
UPetros Musekiwa

Nomthandazo Ndlovu
KULENDODA yeHighlands eZvishavane ekhala ngoyise owehluleka ukuzithiba imizwa yakhe nanko phela kubikwa uhlala emthathela abafazi.

Kuzwakale ukuthi uMnumzana Petros Musekiwa usethwalise umntanakhe, uMnumzana Tawanda Musekiwa nzima ngokuthandana labonkosikazi bakhe.

Ekhuluma loMthunywa uNkosazana Bridget Sibanda ongumakhelwane walaba uthe uPetros kamhloniphi umntanakhe ngoba njalonje uhlala ekhandwa esemacansini labomalukazana bakhe.

“Ubaba lo kahloniphi, mhlawumbe ulomuthi ngoba wake wabanjwa futhi elomunye umalukazana wakhe waxotshwa, khathesi umntanakhe ubesethethe omunye futhi unkosikazi usephinde njalo wenza njengenjayelo. Asazi mhlawumbe yikuloywa ngoba akulamuntu ongamane athande ukuhlala ethathela umntanakhe abafazi,” kutsho uNkszn Sibanda.

“Thina sezwa umsindo ebusuku uTawanda sesilwa loyise sagijimela khonale sathola umalukazana ethandele ilembu kuphela uMusekiwa egqoke ibhulugwe lodwa kukhanya ukuthi abantu laba bebelele bonke ngoba lokwethuka wayengazi lokuthi athini umkaTawanda,” kuqhuba uNkszn Sibanda.

Ebuzwa ngodaba lolu uTawanda uthe kasakwazi ukuthi enzeni ngoyise ohlala emudla izithende.

“Mina sengiphelelwe, angisakwazi ukuthi ngenzeni, lo ngumfazi wesibili owakuqala wahamba ngendaba yonale yokuzwana lobaba, umama uhlala ekhaya ubaba nguye esihlala laye lapha.

“Kungcono ngingasathathi phela ngoba ngingathatha ubaba uyangithathela, ngezwa udletshana lokuthi bayazwana kungakho ngabajuma ngivela emsebenzini ngathola umkami engekho endlini yethu yokulala ngahle ngazi okwenzakalayo,” kuqhuba uTawanda.

UTawanda uqhubekele phambili wathi ucabangela ukuthi uyise uyaganga, mhlawumbe kulomuthi awusebenzisayo ngoba umkakhe akusuye yedwa okubikwa uthandana laye yena ethethe.

“Kukhona into ubaba ayenzayo, mhlawumbe ngumuthi ngoba usesaziwa lalapha elokitshini ukuthi kayiwa ngabafazi babantu, mina sinje asisakhulumisani njalo ngeke ngimxolele ngento angenze yona, lomkami sengimxotshile, ngizahlala ngingathathanga ngoba ngizwa ubuhlungu kakhulu,” kutsho uTawanda.

Ebuzwa ngodaba lolu uPetros uthe yena kakwazi ukuthi intatheli ikhuluma ngani qede wacitsha ucingo lwakhe.

“Angazi ukuthi ukhuluma ngani mina, ngiyaqala ukuzwa indaba enjalo. Mina ngithethe ngeke ngenze into enjengaleyo,” kuphetha uPetros.

NO COMMENTS

Leave a Reply