UQUMA ISANDLA SESIDUMBU ASIGCINE PHAKATHI KODIWO . . . efuna ukuhlala e-fresh

UQUMA ISANDLA SESIDUMBU ASIGCINE PHAKATHI KODIWO . . . efuna ukuhlala e-fresh

0 2796
UNkszn Nomalanga Nkomo

Cornelius Luphahla
ZISATHITHIBELE izakhamizi zesigabeni seZidulini eTsholotsho kulandela ukuzwa ngesalukazi esithe ngemva kokubhujelwa ngumzukulu waso saquma isandla sesidumbu sasigcina phakathi kodiwo.

Kuvele kumaviki amabili adluleyo ukuthi uNkosazana Nomalanga Nkomo ubegcine isandla lesi ediweni ethi inyanga yakhe yamtshela ukuba angasigcina uzahlala emutsha njalo eqine saka.

Kubikwa uNkszn Nkomo wabanjwa elesandla lesi ngemva kokuba umntanakhe uMnumzana Fanwell Mathe efelwe ngumntanakhe uBrenda Mathe (5) ngendlela engazwisisekiyo.

Abasiki bebunda bathi abemuli baveza ukuba umntwana lo watshaywa yizinto.

UMthunywa ukhulumisane loNkosazana Anna Sithole oyisakhamuzi sakule indawo othi wayekhona mhla kuvunjululwa isandla lesi phakathi kodiwo.

“UMathe wathi esebhujelwe ngumntwana owayetshaywe yizinto wasebiza abaphurofethi kanye lezakhamizi zonke zesigabeni. Abaphurofethi laba bathi umntwana lo ubulewe ekhaya basebefeza abantu bonke bomdeni.

“Ngemva kokufeza lokhu bathi uMaNkomo ayethatha isandla somntwana lo owabhubhayo lapho asibeke khona wahle wagijima wayabuya laso sisediweni. Bathi bembuza ngaso wavuma ukuthi nguye owambulalayo ethi ubesisebenzisa ukuthi simqinise afane lomntwana omncane,” kuchaza uNkszn Sithole.

Ebuzwa ngale indaba uMnu Mathe uvumile ukuthi indaba le yenzakala ethi kodwa ngeke walandisa okunengi ngoba sebakhulumisana njalo kafuni kukhulunywe lonina ngoba usemdala kakhulu.

“Kuliqiniso sibili ukuthi ngabhujelwa ngumntwana isandla sakhe satholakala ediweni endlini kamama kodwa khathesi ngeke ngikhulume lutho ngendaba le ngoba sIsakhulumisana njengomdeni njalo indaba le kangifuni ukuthi iphume kuphephandaba ngoba ingizwisa ubuhlungu.

“Okunye njalo kangifuni ukuthi likhulume lomama ngoba usengumuntu omdala ngakho ngeke enelise ukulilandisela lutho,” kutsho uMnu Mathe.

Imizamo yokukhulumisana loNkszn Nkomo yehlule ngoba kalacingo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply