Unesi thutshu enqunu ekilinika phakathi kwamabili

Unesi thutshu enqunu ekilinika phakathi kwamabili

0 437

Cornelius Luphahla
ZIBABAZA zingaqedi izakhamizi zelokitshini leTshabalala edolobheni lakoBulawayo ngemva kokuba omunye umongikazi osebenza ekilinika le etholakale enqunu lenina eliyisihlobo sakhe.

Imbedumehlwane le yenzakale kuviki ephelileyo lapho omunye umongikazi wakule ikilinika (igama lakhe siligodlile) otholakale khona elelinye inina eliyisihlobo sakhe benqunu phakathi kwamabili okucatshangelwa ukuthi ubezothakatha.

Kuzwakale ukuthi laba ababili batholwe ngezinye izisebenzi zakule ikilinika benqunu babaleka bangabonakali lapho abaqonde khona okucatshangelwa ukuthi baphaphile.

UMthunywa uvakatshele kule indawo wakhulumisana lesinye isisebenzi sakule ikilinika esingathandanga ukubethwa ngegama wavuma ukuthi indaba le uyayazi ethi umongikazi lo wesatshwa yizisebenzi zonke kanye lezakhamizi.

“Mina ngathi ngifika ekuseni ngezwa ababesebenza ebusuku bethi umongikazi lo utholakale enqunu ebusuku elelinye inina eliyisihlobo sakhe abahlala bonke eSizinda.

“Kuthiwa bathi bemlanda wacela ezinyaweni wabaleka engafuni ukuhlanganisa amehlo lalabo ababesebenza ebusuku lanxa nje basebembonile. Lokhu kwangethusa kakhulu ngoba umongikazi lo vele wesatshwa ngumuntu wonke ekilinika.

“Umongikazi lo wake wasebenza lapha kudala wasesuka esiyasebenzela ekilinika yePelandaba ngenxa yokungazwani labantu wabuya waphenduka futhi yikho khathesi esesebenzela khonapha,” kuveza isisebenzi lesi.

Esinye isakhamuzi sakule indawo esiziveze ngokuthi nguMaDawu sithe indaba le siyayazi kodwa iyafihlwa ngoba umongikazi lo kakho ongamesabiyo.

“Indaba kamongikazi owatholakala enqunu ekilinika ngayizwa ngamahungahunga sibili kodwa ngeke ngiyilandise ngoba lami nginje ngiyamesaba njengabantu bonke ngoba lezigulane uyazitshingela kakhulu.

“Okunye njalo lezakhamizi ziyesaba ukuyikhuluma indaba le yikho zingayivezi kuhle ngoba zingayiveza engazincitsha imithi  lamaphilisi nxa zigula,” kutsho uMaDawu.

UMthunywa uthe efika ekilinika le wadibana laye unesi lo wathi embuza wahle wathi akulanesi oloyayo kahambe.
Imizamo yokukhulumisana lomongikazi lo yehlule ngoba uSister in Charge wekilinika le uthe intatheli ikhulumisane loMqondisi wezempilakahle.

Imizamo yokukhulumisana loMqondisi wezeMpilakahle edolobheni lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda yehlule ngoba ubesemhlanganweni.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply