Umzila kawulandelwa

Umzila kawulandelwa

0 343

SISAQHUBEKA ngogwalo lwethu lapho esitshiye khona emzini kaNgwenya loMaZondo sekuthe kwethekelela isitha lapho singaka caci ukuthi sasivele sihamba ngani.

Kwasekuthule zwi egumeni lapha loba nje ngesiphaleni ngale uMzila wayezidla izibindi njengofudu.

Ngelanga lelo kazange akubone lokudla lokhu njalo kazange ambone nje loMaZondo ezombingelela, wazizwela laye ukuthi isimo sasimi kubi.

Kwaze kwathi nje selihwalele wazinika isibindi sokulunguza kancane phandle ukuze abone okwakusenzakala, phandle kwasekumnyama okwamagama njalo kuthule kuthe cwaka, kulapho aqala ukuzwa khona indlala lokoma wayicabanga wayiswela indlela ayengancedakala ngayo, wazibonela nje ukuthi wayezakufa abedlulayo bezwe nje ngomnuko bedlula.

Esaphakathi komcabango nje wezwa ngezisinde phandle wabuya wethuka njalo. Wabona ngesithunzi silunguza phakathi esiphaleni lapha, wezwa ilizwi elincinyane likaMaZondo lisithi kemukele ukudla.

Wazizwa laye umoya wakhe uthokoza njalo ejabula lapho sekufika umongikazi wakhe.

UMaZondo wamazisa-ke ukuthi izinto bezingamanga kuhle phandle lapha ngoba isitha sasibhudula imizi yonke sidinga abafana beganga kukanti abantu abanengi babuthwa ngelithi bayefakaza phambili ukuthi babengaphi abafana beganga labo.

Okwakusenzakala lapho ababekhona akulamuntu okwaziyo. Ukusinda komdeni wakoNgwenya babuya njalo bakusa ekuvikelweni ngamadlozi, okugcizelela ukuqakatheka kwendikimba yenkolo kulolu gwalo esibhekane lalo.

Sibona njalo uMaZondo ephinda ukuchela chela phandle kwesiphala lapha ngelokudinga uncedo kanye lemvikelo kwabaphansi.

Ngalobo busuku uMzila wajumeka ubuthongo obungela ngitsho iphupho walala kwaze kwasa.

Singena isahluko setshumi lambili. UMzila lokhe ehamba lazo inhlungu zonyawo lwakhe loba nje lwalungathi luthule.

Wethuka esebona ngophondo lombhobho olwalulunguze esiphaleni.

Masinyane nje wezwa isibindi sisehla lapho esenanzelele ukuthi kwakungumuntu amaziyo. Walunguza phandle wananzelela ukuthi kwakulibutho elipheleleyo njalo lihlome ngokupheleleyo izikhali ezesabekayo.

Esiphaleni lapha kwangena uFalaye lomunye njalo angamaziyo, bambambisana ndawonye bemkhupha esiphaleni lapha bamusa phandle.

Ababephandle bamamukela ngesihle esikhulu bemxoxisa njalo bejabula ngokubona omunye wabo ababengasazi ukuthi bazabuya bambone yini.

Wayekhona laye esizwa etshaywa ngumoya njengomuntu owayelokhu wavalelwa esiphaleni okwesikhathi eside.

SIMILAR ARTICLES

0 14

0 19

NO COMMENTS

Leave a Reply