Umphurofethi uginywa lubhalu edinga amandla

Umphurofethi uginywa lubhalu edinga amandla

0 683
UMphurofethi uTinashe Tinapi esethola uncedo

YiNtatheli kaMthunywa
KULOMPHUROFETHI weGuruve obefuna ukungezelela amandla akhe okuphurofitha ngokungena ebhalwini oluzilayo lwesigabeni seChiweshe ozisole lapho eseginywe lubhalu nanko phela kubikwa amalinda akuleyondawo amfuqela phakathi wabandezelwa ngamatshe amabili amakhulu.

UMphurofethi  uTinashe Tinapi (30) webandla leJohane Masowe yeSihlanu ovela koJeke, eGuruve kubikwa wavalelwa ebhalwini lwentaba uChiwonde, lapho alala ehlaba umkhosi ubusuku bonke ebandezelwe ngamatshe ebhalwini.

Ngesikhathi umphurofethi lo ethola usizo ubeseqhulule amehlo njengomuntu osedonsa umphefumulo wokucina.

Umsekeli  wesikhulumi samapholisa esabelweni  seMashonaland Central, uAssistant Inspector Petros Masikati, ugcizelele udaba lolu esithi:

“Udaba lolu lwenzakele kodwa lokhu lusaphenyisiswa. Umphurofethi ukhutshwe ebhalwini wahanjiswa  esibhedlela seConcession lapho athole khona usizo, okwakhathesi  asazi  ukuthi impilakahle yakhe imi njani lokuthi usesekhona esibhedlela kumbe sebamkhipha,’’  kutsho uAsst Insp Masikati.
Ukhuthaze amakholwa ukuthi angangeni endaweni eziyingozi empilweni zabo ezinjengembalu, iziziba legangeni okulezinyamazana eziyingozi.
Unkosikazi kaMphurofethi  uTinapi, uNkosazana Esnath Tamanikwa (25) uthe kuliqiniso ukuthi umkakhe waginywa lubhalu.
“Liqiniso ukuthi umphurofethi uhlangane lengozi ebhalwini lapho abekhulekela khona. Ubaba ukhitshwe esibhedlela seConcession ngoMvulo odluleyo, usehanjiswe eParirenyatwa (Group of Hospitals) eHarare, okwakhathesi ngisendleleni ngiyambona. Ngizalazisa ukuthi senjani, lokuthi uku-ward yiphi,” kutsho uNkszn Tamanikwa.
Intaba yeChiwonde engaphansi kukaSobhuku  uChirimuuta, ngaphansi kwenduna uMakope iyazila.
Kubikwa entabeni le kulembalu leziphala ezigcwele izilimo ezitshiyeneyo ezatshiywa ngokhokho.
Entabeni le kubikwa kwalwiwa impi yeChimurenga ngomnyaka ka1970 kwafa abantu abanengi kungakho kulamangcwaba amanengi njalo yikho okwakusenzelwa khona imikhuba yesintu.
UMnumzana Dington Chikwekwe (42) wesigabeni  sikasobhuku uRwere, ongomunye walabo abancede umphurofethi lo ebhalwini uthe ubhalu lolu luyazila kanye lentaba yakhona.
Uthe kwesinye isikhathi kuzwakala ingungu, inkomo zibhonga, inkukhu zikhala kanye lamazwi abantu abakhulumayo. Lokhu kubonakala ikakhulu emadabukakusa.
“Yithi esimncedileyo umphurofethi uTinashe othi yena usuke kibo eGuruve etshengiswe ngumoya ukuthi ezongezelela amandla esiphurofethi  ebhalwini lolu. Sizwe ngomsindo umuntu ekhala ubusuku bonke sacabanga ukuthi ngumuntu okhulekayo, ekuseni yikho esizwe ukuthi bekungumuntu okhalayo osephela amandla,” kutsho uMnu Chikwekwe.
Uqhubekele phambili wathi bafice ebandezelwe ngamatshe ebhalwini.
“Sifice ebandezelwe ngamatshe, sakhuluma laye esekucineni kobhalu. Uthe uqanse intaba le ebusuku wahle walahleka efuna ukuya entabeni yeGombekombe layo okuyintaba ezilayo.
“Uthe uqale wabasa umlilo lapho okufike amadoda amabili egqoke izembatho athi afuna ukukhuleka laye, kwamangalisa lokhu, ngemva kwalokhu kasabonanga ukuthi kwenzakaleni  wazibona sephakathi kobhalu, ukuthi wangena njani kakwazi,’’ kuchasisa uMnu Chikwekwe.
UMnu Chikwekwe uthe ucabanga ukuthi umphurofethi lo wathathwa ngamalinda amngenisa ebhalwini lolu.
UMnu Hillary Simbamba (36) ongaphansi kukaSobhuku uSimbamba uthe bathi befika bafica ebandezelwe, engathi ulunywe ngumnyango wobhalu.
Uthe ngesikhathi ehlaba umkhosi isivalo lesi sasilokhu sincipha amatshe lawo engathi ayahamba.
“Thina yithi esaqala ukufika lapho sesizwe umkhosi ngiloJaisori Chidamba, Abraham Meda, Spenure Madombwe loKnowledge Chikati. Indoda le yathi yayibuye yodwa ebhalwini lolu ukuze izongezelela amandla esiphurofethi sayo. Wathi wabona amadoda amabili amane anyamalala, wazibona esephakathi kwamatshe amabili amakhulu njalo eseminyezelwe emnyango wangazi lokuthi uzaphuma njani,” kutsho uMnu Simbamba.
Abantu ababuthana bezama ukunceda indoda le babesedlula amatshumi amabili kodwa bonke baphelelwa yimizamo yokumnceda.
USobhuku uEmish Ngirandi Chirimuuta nguye owaze waqalisa ukulabhela amalinda la.
“Ngalesosikhathi umphurofethi lo wayebubula ngobuhlungu uSobhuku uChirimuuta waqala ukulabhela amalinda exolisa njalo encenga ukuthi amxolele umphurofethi lo.
“Abantu baqala ukuphana amacebo okungena phakathi kobhalu befuqa amatshe ngezigodo abanye bezama ukumdonsa ngentambo eyayimbophe izandla. Abantu benelisa ukumkhipha kodwa engaselamandla. Umphurofethi lo wayekhatshana okungaba ngamamitha angamatshumi amabili kusiya phansi,” kulandisa usobhuku uChirimuuta.
UMnumzana Frank Chigwanha (69) oyisakhamuzi ngaphansi kukasobhuku uChigwanha uthe amakholwa kawahloniphe indawo ezizilayo.
Imizamo yokukhulumisana loMadzibaba Tinashe yehlule ngoba ulokhe elalisiwe esibhedlela.
Omunye walabo abangena ebhalwini lolu ukuze bancedise umphurofethi lo, uMnumzana Bellington Kupona (34) uthe indoda le yaphuma isubukile ngenxa yendlela akhitshwa ngayo phakathi kobhalu.
Iqula labanika usizo lwakuqala kulabo abayabe bewelwe zingozi kwenye inkampani elomgodi kule indawo lafika kodwa lathola umphurofethi lo evele esekhitshiwe ebhalwini kodwa engenelisi ukuvuka loba ukuhamba.
UMnumzana Simbarashe Chirenje (34), ohlala eDombojena, uthe umphurofethi lo wathathwa ngamalinda ngoba intaba le iyazila.
Esinye njalo isakhamuzi sakule indawo uMnumzana Hillary Simbamba uthe entabeni le wake wahlangana labantu ehluleka ukubazwisisa.
“Entabeni le kulomoya ongazwisisekiyo kungakho sicebisa abaphurofethi kanye lamanye amakholwa ukuthi bekele ukusondela endaweni ezizilayo ngoba isintu sethu sikhona njalo siyaphila,” kutsho uSimbamba.
Kubikwa endaweni le kwake kwawa amakholwa amabili afa entabeni uNduni layo ezilayo. Kuvele njalo ukuthi lalabo bantu babehambe entabeni le besiyaqinisa isiphurofethi sabo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply