Umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni

Umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni

INCWADI yokuzalwa ibaluleke kakhulu ekulungiseleleni ikusasa lawo wonke umntwana, kodwa-ke abanye abazali bakuthatha lula ukungathathisi abantwana izincwadi zokuzalwa ngezikhathi ezivumelekileyo (early birth registration). Ngakho-ke abantwana yibo abakhangelana lobunzima nxa sebekhulille. ITrinity Project njengenhlanganiso eqakathekisa amalungelo abantwana okugoqela ukuba lencwadi yokuzalwa kwabantwana, ukufunda kwabantwana lokungancindezelwa kwabantwana isinanzelele izizatho zokungabi lencwadi zokuzalwa kwabantwana abanengi.

Kuleli iviki sixoxisane loNomsa Phiri ohlala eNtabazinduna. UNomsa Phiri ngumama okhubazekileyo, oyisiphofu oseqede umnyaka ebhudula ezama ukuthathela umntanakhe uSimilo Phiri incwadi yokuzalwa. Kwehlula ukuthi amthathise ngenxa yokuthi kazange aphiwe i-birth record eMpilo ngoba elesikwelede sesibhedlela esabakhona mhla ebeletha. Ngokukhathazeka uNomsa uzule wazula waze wazotheleka eTrinity Project ukuthi enelise ukuncediswa ukuze uSimilo athole incwadi yokuzalwa.

Ekuboneni lo umama ongazange avumele isimo sakhe ukuthi simehlule ukuthi alungiselele ikusasa lomtanakhe, satshisekela ukumncedisa uNomsa ekuthathiseni incwadi yomntwana. ITrinity Project yakhulumisana lesibhedlela seMpilo ukuthi basize bamnike i-birth record. Lakanye eMpilo baba lozwelo olumangalisayo ngenxa yesimo sikaNomsa, bamnika i-birth record lanxa kwakulesikwelede. Samncedisa njalo lumama ngokumhambisa esibhedlela seMpilo ngemota yenhlanganiso ukuthi ayenikwa i-birth record, wabhalelwa njalo lencwadi yokuthi athole uncedo (referral letter).

Ngemva kwalokho samthumela emahofisini kaHulumende, okuthathiswa khona incwadi zokuzalwa koMsitheli ukuthi ayothathisa umntwana incwadi yokuzalwa. KoMsitheli bamtshela ukuthi kufuneka i-health card yomntwana, i-birth record, lesithupha sikamama womntwana. Wakukhipha-ke lokho wamthathisa umntwana incwadi yokuzalwa bathi kaphenduke ngemva kweviki azothatha i-birth certificate.

Walinda ngesineke uNomsa, kwadlula iviki wasesiya koMsitheli, wanikwa-ke incwadi yomntwana yokuzalwa.

Akazange wathemba amahlo akhe uNomsa, kwangani uyaphupha nxa ehlangabeza incwadi yokuzalwa kukaSimilo ngoba phela yayimudla indaba yokuthi umntwana kalancwadi yokuzalwa futhi kungumlandu wakhe ukuthi umntwana abe lekusasa elihle. Ekujabuleni kwakhe UNomsa wathembisa ukuthi uzatshela abanye ngoncedo aluthole eTrinity Project. Lathi abe Trinity Project siyamhalalisela uNomsa ngokuzimisela okukhulu kangaka edinga uncedo ukuze alungiselele ikusasa lomntwana.

Ngakho-ke ngalokho ngithi mina ukukhubazeka komzali kungavimbeli umntwana ukuthi athole amalungelo akhe.

Abazali kumele bazame ngamandla wonke ukuthi balungiselele ikusasa labantwana kungelani lokuthi umuntu ukhubazekile emzimbeni. Ukhozi kudobha oluzulayo, ngokudinga kwakhe uncedo uNomsa lamhlanje isifiso sakhe sifezekile.

Umlobi utholakala kukheli ethi www.trinityaid.org, laku facebook page @Trinity Project loba kunombolo zocingo ezithi: 0773195055.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply