Umkami sengiqedele abantwabami

Umkami sengiqedele abantwabami

0 370

Gladmore Ncube
KULENDODA yelokitshini leNkulumane 5 edolobheni lakoBulawayo exabana lomkayo imethesa umlandu wokuthi nguye olesandla ekufeni kwabantwababo.

UMnumzana Sizwe Mabhena ubhaxabula umkakhe uNkosazana Sihle Tshuma njalonje kubangwa abantwana babo ababili abafa besanda kuzalwa.

Intatheli ikhulumisane lesinye isakhamizi sakule indawo esiziveze ngokuthi nguChipunza othe kuliqiniso ukuthi izithandani lezi zafelwa ngabantwana njalo lokho sekusenza zingahlali ngokuthula.

“Ukufa kwadalwa nguMlimu loba siyathanda kumbe asithandi sizahlangana lakho kuphela ngoba kuvele kukhona.

Lokhu okwenziwa ngumakhelwane uMnu Mabena kutshengisa ukuthi asindoda eqotho ngoba ngeke usukele umkakho uthi ubulele abantwana abangabakhe laye.

“Umntwana wakuqala sekuleminyaka emithathu wabhubha njalo wafa engakaphili leviki, owesibili wabhubha sehlale iviki lamalanga ngenyanga kaNhlangula kuwonalo umyaka. Kungakho uMabhena uxabana lomkakhe emxotsha esithi nguye obulala abantwana bakhe ukuze athole amandla okuthi amthakathe,” kuchaza uMnu Chipunza.

Iphephandaba likazulu likhulumisane njalo loMnu Mabhena ngaloludaba othe kuliqiniso ukuthi akula kuthula phakathi kwabo, bahlezi besilwa kubangwa ukufa kwabantwana.

“Indaba le angithandi ukuthi ngikhulume ngayo ngoba kubuhlungu ukuthi ufelwe ngabantwana bebulawa ngunina onguye okufanele abagcine sikhulise umdeni.

“Okungenza ngithi umkami nguye owabulala abantwabethu yikuthi yena vele kathembekanga ngoba ngathi ngimthatha kazange angazise ukuthi ulamadlozi ngaze ngamhambisa kibo sengihlupha lapho engafika ngatshelwa khona ukuthi ulabadala.

“Abantwana bonke bobabili bafa ngendlela engazange izwisiswe ngumuntu kodwa unina wabo akumhluphi vele ngitsho lakancane,  wayekhanya engathi ngumuntu ongelandaba.

“Ukwenza kwakhe lokhu kwangenza ngahamba kubaphurofethi ukuthi ngike ngidinge isixazululo sokufa kwabantwabami. Ngafika ngathola ukuthi unkosikazi nguye owabulala abantwabethu ngoba efuna ukuthola amandla okuthakatha. Kambe ngumuntu bani ongabulala abantwabakhe efuna ukuba ngumthakathi omkhulu,” kulandisa uMnu Mabhena.

“Okunye njalo yikuthi bengithi nxa ngimbuza ngalokhu engikuzwe kubaphurofethi angivukele ngolaka abhonge okomuntu oyindoda. Lokhu sekungenze ngamxotsha wahamba ngakibo. Inkomo zami ngizazilandela ngoba ngezake ngilobole umthakathi,” kulandisa uMnu Mabhena.

Imizamo yokukhulumisana loNkszn Tshuma yehlule ngoba ucingo lwakhe alungeni.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply