Umhlola Qhamu! Umuyi uzwakala ekhuluma phakathi kwekhabe

Umhlola Qhamu! Umuyi uzwakala ekhuluma phakathi kwekhabe

0 1008
UNkosazana Manka Ndlovu loMnumzana Stephen Tshuma

Zintatheli zikaMthunywa
USADIDEKILE umdeni wakoTshuma esigabeni seNyamazana, eNkayi ngemva kokuba omunye walo umdeni ewiswe libhayisikili wafa ngemva kwalokho umnawakhe wamuzwa ekhuluma phakathi kwekhabe.

Isiga lesi sesilenyanga senzakele lapho uMnumzana Eliot Tshuma awiswa khona libhayisikili ngesikhathi ephuma emzini womnewabo uMnumzana Smart ‘‘Dandi’’ Tshuma wafa okwenza abantu bacabangela ukuthi wawiswa ngondofa bomnewabo, uMthunywa uyakuveza lokhu.

Kubikwa umuyi wathi elamaviki amabili ebhubhile umnawakhe uMnumzana Stephen Tshuma wamuzwa ekhuluma phakathi kwekhabe okwenza bakholwa ukuthi wabulawa.

UMthunywa uvakatshele kule indawo wakhulumisana lesinye isakhamuzi esiziveze ngokuthi nguNkomo sathi kucatshangelwa ukuba kukhona owemuli olesandla ekufeni kukaElliot.

“Ukhona esimesabayo esigabeni olilunga lemuli le, siyamazi thina  ukuthi ugangile njalo abantu bonke bayamesaba. Ngalokhu kakho ongathandabuza ukuthi nguye owabulala umfowabo embangisa ukuthi utshaya kakhulu amabele ngoba aze akhulume ekhabeni kuthiwa waveza ukuthi wabulawa nguye,” kutsho uMnu Nkomo.

UNkosazana Manka Ndlovu umkamuyi uElliot wathi wathola umkakhe engasakhulumi kuthiwa uwiswe libhayisikili lamgwaza njalo uzwa ubuhlungu ngoba kakhulumanga laye waze wabhubha.

“Mina ngangingekho ngiye phetsheya ngathi ngifika ngathola umkami engasakhulumi esopha igazi kabuhlungu. Ngathi ngibuza ukuthi kwenzenjani bangitshela ukuthi uwiswe libhayisikili lamgwaza ngakho lokhu kwangethusa kakhulu ukuthi kambe ibhayisikili lingagwaza umuntu ephuma esangweni lomuzi ahle angasenelisi ngitsho lokuhamba.

“Okwangizwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi kangizange ngakhuluma laye ukuthi angitshele okwenzakeleyo. Ngemva kwalokho samthwalela ekilinika yeNgwaladi engasakhulumi. Kuthe ngesikhathi sesiphenduka laye wahle wabhubha endleleni. Kodwa noma nje ngahamba ukuyakuzwa ukuthi umkami ubulewe yini ngeke ngakubikela muntu,” kutsho uNkszn Ndlovu.

“Okunye njalo okungizwisa ubuhlungu yikuthi sengafelwa ngabantwana abathathu,  khathesi ngisele loyedwa kuphela, angazi ukuthi abantu bangibangisani,” kutsho uNkszn Ndlovu.

Ekhuluma lentatheli uMnu Tshuma onguye owezwa ikhabe likhuluma uthe yena wadlula emasimini kamuyi waqoqoda ikhabe lagomela labuya lakhuluma okwenza wabikela abafowabo ngakho kalankani wabuya wathi ngeke achaze okunye elakukhulumayo.

“Mina ngathi ngisedlula emasimini omnewethu ngabona ikhabe ngaliqoqoda ngifuna ukuzwa ukuthi livuthiwe yini labe ligomela ngathi mhlawumbe kangizwisisanga. Ngaliphinda njalo lathi kimi ngiliyekele ngiyalilimaza.

Lokhu kwangethusa kakhulu ngayabikela umkamnewethu ngendaba le kanye labanye abafowethu.

“Ngemva kwalokho ngabatshela ukuthi mina kangazi lutho ngokufa kukamnewethu ngakho ngiyamangala ukuthi kungani ikhabe likhulumela mina emasimini akhe. Okunye okwakhulunywa likhabe leli ngeke ngikuchaze ngokomdeni,” kutsho uMnu Tshuma.

Ebuzwa ngendaba yokufa kukamuyi uNkosazana Ncube ongumkaMnu Tshuma okucatshangelwa ukuthi ulesandla ekufeni kukamuyi uthe yena kazi lutho kodwa watshayelwa inkomo zakhe lizulu wezwa kuthiwa kukhona akwenzayo lomkakhe.

“Mina kangikwazi lutho ngokufa kukamnawami njalo ngangingeke ngimbulale kodwa ngambona esiwa ebhayisikilini ngesikhathi ephuma emzini wami, angazi ukuthi kwahamba njani. Ngemva kokubhubha kwakhe inkomo zami zatshaywa lizulu zabanhlanu sathi sihamba lomkami sisiyakuzwa ngokutshaywa kwazo bathi ngumuntu ophindiselayo asazi ukuthi kungani watshayisa inkomo zami mina ngingabulalanga muntu.

“Okunye njalo umkami uyagula, khathesi angikwazi ukuthi kudalwa kuyini ngoba esibhedlela bathi inhliziyo yakhe ilamanzi,” kutsho uNkszn Ncube.

Imizamo yokukhulumisana loMnu Tshuma onguye okucatshangelwa ukuthi wabulala umfowabo yehlule ngoba ubengekho emzini wakhe kuthiwa waya eBinga ukuyadinga usizo enyangeni.

NO COMMENTS

Leave a Reply