UMBONO WOMTHUNYWA: Ukungahloniphani kuchitha imitshado

UMBONO WOMTHUNYWA: Ukungahloniphani kuchitha imitshado

0 322

NXA umuntu esethandweni uyambona ukuthi impilo yakhe iphelele sibili ngoba phela uthando luyinsika yempilo yomuntu.
Kuyafana lomntwana nxa ekhuliswa ngothando ngabazali bakhe kumbe labo ahlala labo, uyabe ekhanya ukuthi uchelesile empilweni.

Kuyadanisa-ke ukuthi ngalezi nsuku kukhanya uthando alusekho ebantwini, sebavuka ubhova nanku imihla lamalanga sihlala sisizwa ukuthi abantwana babhinyiwe, umntwana ubulele unina kumbe indoda ibulele umkayo.

Lokhu ukuthi abantu bayathandana kube kuhle kubenjeya kukhanya hatshi akusekho emoyeni yabantu. Kwakukhona ngesikhathi sabogogo labokhokho.

Kuviki ephelileyo besilodaba lukamakoti wakoChireya eGokwe okusegcekeni ukuthi ubengamhloniphi umyeni wakhe nanko phela ubeseleminyaka engu-33 ejola lenye indoda.

Isenzo sikamakoti lo senze ukuthi umyeni wakhe acine esiya edale lenduna efuna ukwazi ukuthi phakathi kwabantwana abangu-11 aba labo, abakhe bangaki.

Kuyinto embi ukuthi nxa ababili abethetheneyo bangathembani ikakhulu kulezinsuku lapho osekulemikhuhlane etshiyeneyo ethelelwana emacansini, eminye yayo engelaphekiyo.

Ukungahloniphani lokhu yikho njalo okucina kuchitha imitshado abantu sebekhulile.

Ngaphandle kwalabo abehlukana sebekhulile bakhona njalo abathi besanda kuthathana dukuduku imitshado ichitheke ngoba sokukhanya angathi lokhu yikho kanye okumele kwenziwe ezindlini.

Hawu bantu bakithi, kanti kutheni singasahloniphani emitshadweni? Mhlawumbe lokhu kubangelwa yikuthi kalusekho uthando lweqiniso.

Kungaba yinto enhle-ke ukuthi abantu balandele impilo yabokhokho bethu ngoba ekadeni kwakungavamanga ukuthi kuthiwe abantu abadala sebehlukene bona sebekhulile.

Kukhanya ukulandela indlela eyacandwa ngokhokho bethu yokuphatha imizi yiyo kuphela engenza sibe lekusasa elihle.

Kusizani ukuba ngumehlomehlo umuntu ezakufa lelanga lingakatshoni.

Kunjenje abantu sithi amasiko kawasizi empilweni sikhohlwe ukuthi ogogo labokhokho baphila nje ngenxa yokulandela wona amasiko wonala esesisithi kasiwafuni ayasiyangisa.

Asilandeleni amasiko bantu bakithi, akwaziwa mhlawumbe indubo lezi esibhekane lazo zingasixeka lemikhuhlane le engelapheliyo mhlawumbe layo ingaze ithole ukwelapheka.

Asifundeni isifundo kubokhokho bethu abalandela amasiko baphila impilo yabo ende egcwele injabulo kuphela.

Kambe ngubani ongafuni ukuphila iminyaka edlula i-80, ngiyazi kakho, sonke sifuna ukuphila.

Asiwalandeleni amasiko sizukulwane sikaMthwakazi akwaziwa, mhlawumbe lempilo zethu zingaguquka zibe zinhle.

NO COMMENTS

Leave a Reply