Umbono woMthunywa: Singalahli ubuntu bethu, asihlonipheni amasiko

Umbono woMthunywa: Singalahli ubuntu bethu, asihlonipheni amasiko

0 363

KUDALA kwakunganje umhlaba uyaphenduka sasikwazi ukuthi abantwana bayahlonipha abadala benze abakutshelwayo  kodwa lamuhla sekutshintshile abadala yibo asebephenduke baba ngabantu ababi nxa bekhuza abantwana.

Kule iviki iphephandaba lethu limumethe udaba lwelinye ijaha elileminyaka yokuzalwa engu-22 laseGokwe elenze imihlola esingakaze siyibone elihlazo elenyanyisayo. Ijaha leli kubikwa lithatha amaphenti kanina liye lawo egangeni liyekwenza ucansi lawo kambe ngumntwana onjani ongesabi ukubamba amaphenti kanina.

Kudala sasikwazi ukuthi ekhaya abafana balamaxhiba abo kukanti lamantombazane kunjalo ngokufanayo sekusithi umama ulendlu yakhe yedwa ehloniphekayo engaphombukungenwa nje, ikakhulu ngabafana. Umama wayethi nxa efuna ukuthuma umuntu endlini yakhe wayethuma abantwana abangamankazana.

Lamuhla ayisekho imithetho leyi akade isakha ubuntu bethu nanko phela ijaha lingene endlini kanina latshontsha amaphenti akhe angaphansi layakwenza lawo ucansi.

Isenzo esenziwe ngujaha lo siyesabeka sitshwaqisa ngitsho lomzimba. Ngoba kuba lemibuzo engadingi mpendulo ukuthi angabe ubekwenzela ukuthini lokho.

Kungumbono waleliphephandaba ukuthi mhlawumbe umfana lo uphethwe yimimoya emibi eyiyo emenza enze isenzo esinje.

Ijaha leli kukhanya kalithathi maphenti kanina wodwa kodwa lithatha ngitsho lawabanye abesifazane okuveza ukuthi kahloniphi ngitsho abantu besifazane. Isenzo lesi siyadanisa kakhulu ngoba sesisenza omama esigabeni bahlale bengakhululekanga ngoba bengazi ukuthi impahla ezizalandela ukuthathwa lijaha leli ngezikabani njalo lokuthi ukholisani ngokuthatha impahla lezi.

Kudala abantwana babethi bengona babizwe ngabadala bahlaliswe phansi bakhuzwe ngezenzo zabo ezimbi kwesinye isikhathi baphiwe izijeziso. Okwaleli ijaha kulihlazo kakhulu ngoba uke watholakala eganga lamaphenti abomama bathi bemkhuza wabaleka ekubalekeni kwakhe wahlala inyanga ezinhlanu bengamazi ukuthi ungaphi wavumbuluka setholwa esephinda ukuwenza ucansi lamaphenti kanina.

Kambe ubuntu bethu sebulahleke bayangaphi nxa umuntu engenza ihlazo elingaka.

Kungumbono waleliphephandaba ukuthi abantu abafana lalelijaha kumele bathoniswe baxotshwe esigabeni kumbe bavalelwe entolongweni ngoba babulala amasiko ethu njalo bayabuqeda ubuntu bethu okwenza labasakhulayo bakhule bengazi ukuthi ubuntu yibuphi.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply