Umbono woMthunywa: Pho asisoze sidliswe inyama kababhemi?

Umbono woMthunywa: Pho asisoze sidliswe inyama kababhemi?

0 242

BABEQINISILE okhokho becula besithi “kudala kwakungenje, umhlaba uyaphenduka.” Kambe ukhona ongabe engawuzwanga umhlola ovele edolobheni lakoBulawayo wokuthi sokwakhiwe isilaha sokuhlinzela obabhemi ukuze bathengiselwe amanye amazwe? Lo ngumhlola bakithi ngoba izolo vele ubabhemi besimazi engowokusiphathisa amakhaya ngemsebenzi etshiyeneyo vele singacabangi khona ukumhlinza.

Lamhla njengoba sokuthiwa uyahlinzwa akusoze kusibeke engozini yokuthengiselwa inyama kababhemi yilabo abayabe besebenza kusilaha leso.

Phela kulezinsuku abantu bakithi imali bayidinga ngazo zonke indlela, pho bazakwehlulwa yini ukuthi inyama le basithengisele yona bedinga imali nje.

Yebo kuliqiniso ukuthi inyama yakhona izathengiswa phandle kwelizwe kodwa lokhu kithi kuyazila vele thina ubabhemi kasimudli.

Lanxa kulizilo kuyisimanga ukuthi ubabhemi angahlinzwa kube labanye abadla leyonyama. Ukudliwa kwabobabhemi akuhambelani ngitsho lesintu sakithi.

Esintwini sakithi ubabhemi kadliwa ngitsho, sikubona ezizweni lokhu, kodwa ngenxa yokuphenduka komhlaba lo esiphila kuwo sesizithola sesiphila ndawonye labantu bakwezinye izizwe.

Abantu abaphila impilo ehlukileyo kweyomunye bangahlala bonke ukhona osuka athande ukulingisela afune ukwenza lokho okwenziwa ngomunye wakhe.

Kuyinto engamangalisiyo njalo elungileyo ukuhlinza ubabhemi adliwe abantu bejabule kodwa kithi asikwazi lokhu, yisiga.

Ukhona omunye undoda oke wabanjwa koBulawayo ethengisa inyama yenja, kanti sebengenwe yini abantu bakithi?

Sesizangenelwa ngamasela ezindlini nanko phela lenja okungumngane womuntu sidliwa, kudala besisazi inja kungeyokuzingela pho nxa sidliwa sizazingela ngani?

Asizukubona lomangoye sexatshiwe wenziwa imihwabha laye sokuthiwa yinyama?

Thina abantu abansundu ubabhemi simsebenzisa ekulimeni, uyabotshwa kusiya emfuleni, enkunini kanye lokunye lokhu okokuthi sezadliwa hatshi kuyamangalisa ukuthi kanti sesingenwa yini bakithi.

Njengoba labobabhemi sebezathengiswa emibukisweni lenani labobabhemi abatshontshwayo selizakhwela lifane lelenkomo. Abanye ngabazwakala betshontsha obabhemi beBotswana bebuya labo ngapha, sebekwazi abantu ukuthi sebezadlisa phela obabhemi. Sebezakhala abantu ngobabhemi babo abazatshontshwa nsukuzonke besiyathengiselwa inyama.

Abanye osomabhizimusi abathembekanga sebezathengisela abantu inyama zabobabhemi nanko phela abanye babanjwa belezikhumba lenhloko zenkomo ezitshontshiweyo pho obabhemi kuzehlulani?

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply