Umbono woMthunywa: Izikolo azilandele isinqumo sikaHulumende nge-curriculum entsha

Umbono woMthunywa: Izikolo azilandele isinqumo sikaHulumende nge-curriculum entsha

0 462
UDokotela Lazarus Dokora

NJENGOBA kuqala ithemu entsha yezifundo kuviki ezayo, uMongameli welizwe uKhomuredi Mugabe kuviki ephelileyo uveze ukuba laye uyasekela indlela yokufundisa entsha eyalethwa nguMphathintambo wogatsha lwezemfundo uDokotela Lazarus Dokora.

UMongameli welizwe uncome indlela le yokufundisa abantwana ethi ibenza benelise ukuvula amabhizimusi abo azavula amathuba emisebenzi kanye lokuthi basungule impahla ethuthukisa impilo kazulu.

UHulumende uveze lokhu ngemva kokunanzelela ukuthi ababalisi endaweni ezinengi badonsa inyawo nxa kukhulunywa ngendlela yokufundisa entsha ebekwe lonyaka.

Isinqumo sokulandela indlela yokufundisa entsha (new curriculum) sathathwa ngenhloso yokuthi wonke umntwana kungakhathalekile isimo somnotho wemuli yakhe, enelise ukuthola imfundo ezamenza enelise ukuziphilisa.

Kuyadanisa ukuba ngasosonke isikhathi  abakhokheli bezikolo bagijimela ukuxotshela abantwana imali zesikolo kodwa nxa sokumele baqakathekise indlela esemthethweni yokufundisa abafundi bahambela emuva.

Indlela abafundi akade befundiswa ngayo kudala kubikwa ibisenza bafunde ukuze baqhatshwe kukanti le entsha izakwenza ukuthi abafundi nxa beqeda isikolo babe behlonyiswe ngolwazi oluzabaphathisa ukuthi baziphilise ngasikhathi sinye bathuthukise umnotho welizwe.

Lokhu yikho okwenza njalo ukuthi uHulumende angenele ngokusekela indlela yokufundisa entsha ngoba sekunanzelelwe ukuthi kulabafundi abanengi abaqeda emakolitshini kanye lemanyuvesithi abangenzi lutho ngenxa yokuswela imisebenzi.

Kukanengi uMphathintambo wogatsha lwezemfundo ebika ukuthi ababalisi abalandele indlela entsha yokufundisa kodwa badonsele emuva bathi kabalampahla yokwenza lokhu kungakho kubalulekile ukuthi njengoba ubaba wesizwe ongumkhokheli welizwe njalo, esekhulumile ukuthi indlela le sokumele ilandelwe kungakho bonke ababalisi sokumele badonse kanye kanye.

Ngalokhu kungumbono wephephandaba leli ukuthi ababalisi abangasoze balandele isinqumo lesi  kumele bajeziswe njalo kumele kuhle kuhlahlulwe indlela zokujezisa ngitsho labakhokheli bezikolo abazatholakala besekela ababalisi abangaphansi kwabo bengafundisi ngendlela entsha ngoba lokhu bakwenza ngabomo umthetho bewazi mhlophe.

Siyazi ukuthi ngeqiniso kukhona ezinye izikolo lapho imali ehlupha khona ngoba abazali basuka babe lukhuni ekubhadaleni indleko zesikolo okwenza kube nzima ukuthi impahla yokufundisa efunekayo ithengwe.

Kungakho kuyadngeka ukuthi abazali labo balandele isinqumo sikaHulumende ngokudlala eyabo indima ngokuphathisana lezikolo ukudinga impahla efunakalayo ukuze abantwabethu babe lekusasa ekhanyayo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply