Umbono woMthunywa: Intshatshu uyaziphekela mzali

Umbono woMthunywa: Intshatshu uyaziphekela mzali

0 120

KUQAKATHEKILE kakhulu ukuthi abantwana bathole usekelo oluvela ebazalini babo. Lokhu kubenza ukuthi baphumelele njalo basebenze nzima ngoba besazi ukuthi balaso isibusiso somzali.

Khathesi izikolo ziyavulwa okutsho ukuthi abantwana sebebuyela ezikolo ukuyafunda kanye lokuyatshengisa ukuthi baleziphiwo ezimangalisayo kakhulu.

Yebo isikolo siqakathekile ngoba kulezinsuku kunzima, akuphileki lula nje nxa umuntu engafundanga. Lokhu sokwenza ukuthi abadala bethi umntwana akulanda esikolo yikufunda kuphela uzwe esalisa umntwana ukuhamba emidlalweni yesikolo ngoba esithi kuzamphambanisa ezifundweni zakhe.

Abantu badalwa ngendlela ezehlukeneyo, ayisuye wonke umuntu ophumelelayo esikolo ngoba omunye kuyabe kungayisiso sakhe isikolo siyabe singekho egazini lakhe kodwa esenelisa ezemidlalo ezifana lokugijma, ibhola lenyawo kumbe elezandla.

Uzwa abantu abansundu behlala bekhala bethi abelungu badalwa babangcono kulathi ngayo yonke indlela ngoba bayaphumelela ndawo zonke. Lawa ngamanga aluhlaza, sonke siyafanana kodwa umehluko wabo yikuthi bayananzelela ukuthi abantwababo bangcono kuluphi uhlangothi besesebancinyane bahle babasekele bakhule besenza kuhle kakhulu lapho abenelisa khona uzwe kuthiwa umntwana wakhona seyintshatshu yokujika ibhola lensimbi edlula umhlaba wonke.

Lokhu kusukela ebazalini bakhe. Kungakho sekukithi ukuba ungabona ukuba umntanakho amabhuku awavuki kungcono umsekele ngakho konke umntwana akudingayo ukuze aphumelele kulokho akuthandayo.

Okunye okumangalisayo ngabazali laba abathi bona umntwana uya esikolo ukuyafunda kuphela uthola engathengeli umntwana ingwalo ezenelayo kodwa emfuqela esikolo.

Esikhathini esinengi abantwana abafuqelwa esikolo bengaphiwa ingwalo ezenelayo yibo abenza kuhle kakhulu esikolo uthole bedlula bonke abantwana baze baphiwe izicoco zokubakhuthaza ukuthi baqhubekele phambili.

Umntwana uyabe efuna umzali abuye azomsekela ngelanga lokuphiwa kwakhe isicoco kodwa uthola umzali engazihluphi athi yena uyabe esenza eminye imisebenzi. Kambe sibili mzali ufuna umntanakho aphumelele njani kumbe azimisele njani nxa wena ungamsekeli njalo ungamtshengisi ukuthi ulothando lalokho akwenzayo?

Lalaba abenza okwemidlalo asibathengeleni impahla eziqondileyo emidlalweni yabo njalo siphinde siyebabukela emincintiswaneni yabo. Lokhu kwenza ukuthi umntwana asebenze nzima aze aphumelele kakhulu.

Okunye bazali, asisekeleni abantwana emisebenzini yabo abayikhethayo. Abanye ngabenza imisebenzi yezandla.

Kwesinye isikhathi uthola umntwana ethanda ukubaza izithombe ezithengisa athi etshela abazali ukuthi yikho afuna ukuphila ngakho uzwe umzali esithi “ubona angathi kuza kusa ngaphi khonokho?”

Kungumlandu womzali wonke ukusekela umntanakho ngoba awukwazi ukuthi ufuqwa kuyini ukuze akhethe lokho akukhethileyo. Vele abantu abafanani, ngoba wena ungumbalisi ungacabangi ukuthi umntanakho laye uzaba ngutmbalisi njengawe. Umuntu lomuntu ulendlela yakhe ayikhethileyo.

NO COMMENTS

Leave a Reply