UMBONO woMthunywa: Imuli yakhiwa ngothando kuphela

UMBONO woMthunywa: Imuli yakhiwa ngothando kuphela

0 265

UTHANDO lungumanqoba ngoba lapho okulothando khona ubona abantu bebobotheka yonke into imnandi ngakho-ke kuhle ukuthi uthande umuntu wakho zikhathi zonke.

Abantu bakudala babelwazi uthando njalo imizi yabo yayihlala iqinile. Umuntu wayekhetha ukuthi ahlale lomuntu ongelanotho, ongela ngitsho lenkomo ngoba emnika uthando olujulileyo njalo oluvutha bhe!

Lamuhla akusekho konke lokhu, abantu sebegijimisa imali kuphela lobunandi bedolobho bekhohlwa ukuthi kumele banike omkabo uthando oluyintokozo lenjabulo enkulu.

Yebo impilo esiyiphila kulezinsuku ngeyemali kodwa-ke ungakhohlwa ukuthi uthando ngeke uluthenge, lapho ofisa ukuthandwa khona thanda lawe ngendlela efanayo. Uthola indoda ingena emsebenzini ekuseni itshayise ebusuku.

Ekutshayiseni idlule ebhawa ingene ebusuku umama eselele, ivuke futhi ekuseni iye emsebenzini ize ngobusuku futhi.

Umdeni ucina ungasakwazi ukuthi kulobaba ekhaya. Yikho-ke lapho okucina kungena igenga eselibizwa ngokuthi ngo-Ben 10 elizazenza indoda emzini wakho.

Isenzo lesi sibi kakhulu, guqula ukwenza mfowethu ngoba phela umama uyasidinga laye isikhathi sokuba lawe.

Abantu besifazane banjengabantwana, umfazi uyabe efuna isikhathi sokuba lomkakhe. Owesifazane ungamupha leso sikhathi uyabe umjabulise kakhulu, uzambona ezimuka abemuhle abeyindlovukazi ngokwayo okutshengisa ukuthi uphethwe kuhle.

Akhona amanye amododa achitha isikhathi sawo labomakhwapheni efulathela imizi yawo. Labo abenza lokhu bakhumbula emuva nxa izikhwama sezibetha umoya kodwa ngesikhathi beselemali bayabe bezitshaya izifuba bengazi ukuthi kayisikho kutshengisa omunye wakho uthando lokhu.

Nxa umuntu wakho umthanda uzambona laye ekuthanda. Ungaze utshone emsebenzini bona ukuthi uyamfonela umbuze ukuthi utshone njani umtshele njalo ukuthi uyamthanda.

Uthando vele lona lungumanqoba njalo kakho ngitsho loyedwa owala ukuthandwa ngoba lokhu kuyindalo yethu njengabantu. Kuyadingeka ukuthi ezimulini abantu bathandane ngazo zonke izikhathi ukuze imizi ingachitheki njengalokhu esesikubona kunsuku zalamuhla lapho imizi esichitheka ebusuku lemini kungabi ndaba zalutho ngitsho.

Kungumbono waleliphephandaba ukuba aluba wonke umuntu engazipha umlandu wokuthanda lo amkhethayo njalo angaze akhohliswa ngamaluba omhlaba ngoba aphanga edlule njengobukhosi obufana lamazolo.

NO COMMENTS

Leave a Reply