Umbono woMthunywa: Beselonakele ilizwe sithemba uzalilungisa uMongameli

Umbono woMthunywa: Beselonakele ilizwe sithemba uzalilungisa uMongameli

0 400
UKhmrd Emmerson Mnangagwa

UMongameli welizwe leZimbabwe ubikele uzulu ukuthi uzimisele ukuba yisisebenzi sakuleli esebenzisana lezizalwane zakuleli ngenhloso yokuthuthukisa umnotho wakuleli. La ngamazwi ajabulise izizalwane zakuleli zona ezibone inhlansi yethemba, zaqala ukuyibona buvilibana iKhenani yoluju lobisi esiyizwa ebhukwini elingcwele.

IsiNdebele sithi “Inkosi yinkosi ngabantu”, inkosi akumelanga ibakhohlwe abantu bayo, kumele ikhumbule lapho evela khona ukuze incedisane njalo iphilisane kuhle labantu bayo. Inengi labakhokheli lithi lingafika lapho elifisa ukuba khona umuntu uvele akhohlwe ukuthi ufike njani akhumbule labo bantu sokunzima.

UMongameli kumele akwazi ukuphilisana lozulu, akwazi impilo ephilwa ngabantu bakhe, akwazi njalo lokubahluphayo. Nxa uMongameli engaphilisana labantu alalele njalo lezikhalazo zabo ilizwe lizathuthuka ngendlela emangalisayo. Njengoba uMongameli uKhomuredi Mnangagwa ethembisile ukuthi uzasebenzisana lozulu, abantu sebelethemba lokuthi ilizwe labo lizalunga njalo lobugwelegwele lobu obesobugcwele sobuzathi ukutshabalala.

Umuntu usuka ezibuze ukuthi buvele buqale njani lobu bugwelegwele obesobungani yi-yunifomu lapha elizweni?

Yibudlelwano phakathi kwabantu labakhokheli babo obungaqinanga, abantu besesaba abakhokheli babo ingani ngu Faro. Bebezakhuluma njani abantu okubahluphayo kuMongameli bona bebemesaba? Uzabacebela njani abakuhlukuluzayo nxa ubaba umesaba? Angithi uzaqinisela kuphela uthi okuqakathekileyo yikuphila. Yikho ke izigangi zasezithatha amathuba okwenza ubugwelegwele ngoba zisazi ukuthi abantu bazafela ngaphakathi.

UMongameli oqotho usebenzisana labantu bakhe, nanko sokwenzakala sikukhangele, izigilamkhuba lezi ebezihuquluzela abantu imali yabo yona layo ivele ingekho sezisenkingeni. Uzama ngakho konke okusemandleni akhe ukuthi abantu bathole lokho abakuswelayo, umkhokheli oqotho ngofaka inhlupho zabantu phambili kwezakhe.

Ngongena phakathi kwabo abantu bakhe azwe izikhalazo zabo lalokho okubahluphayo.

Beselonakele ilizwe, abantu yibo abesebesebenzela abakhokheli babo, kulokuthi bona abakhokheli basebenzele abantu njengokubathembisa kwabo bekhankasa. Nango phela lo Jesu wagezisa inyawo zabafundi bakhe, sesimtholile ke lathi Umongameli osezagwalisa izifiso zethu, ozakwazi ukuphilisana labantwabakhe angavumeli amaganyani ebayeqela.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply