Ulwazi luqakathekile

Ulwazi luqakathekile

silo Phumulani Mpofu

Ulwazi yinto eqakatheke kakhulu empilweni yomuntu, njalo wonke umuntu kufanele atshisekele ukuba lolwazi ukuze angenzi amaphutha lalapho okungafanelanga khona.

Bakhona kodwa abanye abathi lanxa belalo ulwazi baqamulele izigodo endlebeni, kuthi ngokuya kwesikhathi izinto zibahluphe bengabe besakwazi okokwenza. Kule iviki ngithanda ukuthi sixoxisane ngendaba ebaluleke kakhulu lanxa nje bekhona abanye abayithatha lula.

Ngensuku ezimbalwa ezidluleyo ngixoxisane lesakhamuzi seNtabazinduna okuthiwa nguThembelani Nyoni osivakatsheleyo eTrinity Project ethwele imikhono ekhanda, ethi kakwazi ukuthi uzaphephela ngaphi ngoba phela abantwana bengelazo incwadi zokuzalwa lezithupha, sezame ngazo zonke indlela ukuthi abathathise kodwa kuyehlula. Yikho-ke bakhona abamlayele eTrinity Project ukuthi kulapho angathola usizo khona.

Ekuxoxisaneni laye ngathola ukuthi uThembelani ngumama oleminyaka elitshumi lane, njalo ulabantwana abathathu; uXolani, uNtombikayise loSandra Nyoni. Laba bantwana bazalelwa eBotswana bonke ngobuthathu babo.

UThembelani waqeda iminyaka elitshumi ekhonale eBotswana engalugxobi eZimbabwe. Ekubuyeni kwakhe ekhaya ngo2007 ngenxa yesimo esasesingasihle ngoba umsebenzi usumphelele wahlangana lobunzima ngoba abantwana bengalazo izincwadi zokuzalwa ukuze bangene isikolo.

Ngokuswela ulwazi lokuthi enze njani wacina esenza iphutha elikhulu ngokutshintsha izincwadi zokuhlatshwa kwabantwana (Health Cards) sokungathi lababatwana bazalelwa eZimbabwe bona bezalelwe eBotswana waselahla lezo ayelazo ezeBotswana.

Lokhu akuzange kumsize ngalutho ngoba emahofisini kaHulumende (Birth and Death Registration Offices) bamtshela ukuthi kufuneka ama-birth record nxa abantwana kuyikuthi bazalelwa esibhedlela loba ekilinika kanti njalo nxa kuyikuthi bazalelwa endlini kumele kube lencwadi etshengisa ukuthi abantwana babehlatshwa ekilinika. Lokhu kwaba nzima ngoba abantwana bazalelwa eBotswana.

Ngalokho ngiyaxwayisa kini lonke bazali ukuthi lanxa umntwana wazalelwa ngaphandle kwelizwe uyenelisa ukuthi athole incwadi yokuzalwa lapha eZimbabwe. Akumelanga litshintshe loba lilahle incwadi elizabe lizinikwe kwelinye ilizwe ngoba yizo ezilobufakazi bokuthi umntwana wazalelwa kulelolizwe.

Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773 195 055 lakukheli ethi trinitytrust6@gmail.com lakuFacebook page ethi Trinity Project PVO

NO COMMENTS

Leave a Reply