Ulimi luyahlabusa: Isiqede abantwana isidla ulimi kuphela indoda eBinga

Ulimi luyahlabusa: Isiqede abantwana isidla ulimi kuphela indoda eBinga

0 467
uMnumzana Elvis Mudimba

Cornelius Luphahla
ZIDIDEKILE njalo zinkemile izakhamizi zesigabeni seSikabula eBinga ngemva kokuba enye indoda yakule indawo iziveze emphakathini yathi yiyo esiqede abantwana kulesisigaba ngokubabulala isidla ulimi.

Insindabaphenduli le yenzakale kuviki ephelileyo lapho uMnumzana Rueben Mukombwe abikele izakhamizi zakule indawo ukuthi nguye obulala abantwabazo esidla ulimi.

Kubikwa izakhamizi zakule indawo zathi zibona abantwana besifa kokuphela zabiza otsikamutanda okuyibo abachele uMnu Mukombwe ngamanzi abo waseveza ukuthi nguye oseqede abantwana esigabeni efuna ulimi nje kuphela.

UMthunywa uxhumane loMnumzana Edison Nyoni oyisakhamuzi sakule indawo walandisa ngendaba le ethi wayekhona mhla isenzakala wabuya waveza ukuthi abantwana bafa ngendlela engazwisisekiyo lapha.

“Mina ngangikhona mhla uMukombwe eziveza ukuthi nguye oseqede abantwana esigabeni. Otsikamutanda bafika baveza ukuthi kulomuntu odla abantwana yikho bephela. Ngalesosikhathi izakhamizi zonke zahlolwa ngotsikamutanda laba bezichela ngamanzi.

“Kwathi ngemva kokuchela uMukombwe wahlaba umkhosi wathi nguye oseqede abantwana esidla ulimi. Bathi bembuza ukuthi wakufundiswa ngubani wathi wazibona sekwenza njalo uncedisana labantu abahlala emfuleni uZambezi ngaphansi kwamanzi. Lokhu kwangethusa kakhulu njalo ngakukholwa sibili ngoba abantwana besebephelile esigabeni besifa ngendlela ezingacaciyo,” kutsho uMnu Nyoni.

Ekhuluma lentatheli uNkosazana Judith Mudenda uthe indaba le imzwisa ubuhlungu ngoba laye wabhujelwa ngabantwana ababili okuchaza ukuthi badliwa nguMukombwe.

“Mina ngizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngoba ngabhujelwa ngabantwabami ababili begalula echibini khonapho kulamanzi amancane kakhulu. Lokhu kwangisolisa ngoba babejwayele ukuthiya khona inhlazi kusukisela kudala amanzi emanengi kodwa bagalula amanzi esephela.

“Ngokunjalo ngiyakholwa sibili ukuthi uMukombwe nguye owangidlela abntwabami. Okungimangalisayo yikuthi ngemva kokuveza kwakhe ukuthi nguye oseqede abantwana wahle wagula sokuze kulamuhla lokhu egula,” kutsho uNkszn Mudenda.

UMnu Mukombwe ebuzwa ngale indaba uthe kazizwanga ekukhuluma lokhu futhi kadli muntu.

“Mina kangizizwanga ngikhuluma ngokuthi yimi engibulala abantwana njalo kangidli muntu kodwa ngezwa abantu sebengitshela bethi ngithe yimi engibabulalayo ngisidla ulimi. Noma kunjalo kusukisela khonapho kangizwa kuhle ngitshona ngilele,” kutsho uMnu Mukombwe.

Usobhuku omkhulu wakule indawo uMnumzana Elvis Mudimba ebuzwa ngale indaba uvumile ukuthi uyayazi wathi kalankani ngayo ngoba iyisimanga esikhulu.

“Kuliqiniso sibili ukuthi uMukombwe wathi nguye oseqede abantwana esigabeni ebabulala esidla ulimi ngoba lumnandi kakhulu. Lokhu kuyangimangalisa kakhulu ngoba kangikaze ngizwe indaba enje lokhu ngazalwayo.

“Ngokunjalo ngiswele ukuthi ngiyithini indaba le ngakho ngizakwenza umhlangano ngizwe izakhamizi ukuthi zithini ukuze sithathe inyathela,” kuphetha uMnu Mudimba.

 

NO COMMENTS

Leave a Reply