Ukuvalwa kweGodini kuhle kodwa . . .Ibhizimusi yethu siyehlile

Ukuvalwa kweGodini kuhle kodwa . . .Ibhizimusi yethu siyehlile

0 861
Traffic Lawlessness and congestion is now the order of the day along 6th Avenue ib Bulawayo after the commuter omnibuses which were operating from Batch street terminus popularly known as Egodini relocated to operate along 6th Avenue last week paving way for the contruction of the multi-million Egodini Mall Project. The picture taken on Wednesday shows the traffic jam along 6th Avenue. (Picture by Nkosizile Ndlovu)

Thando Dube
UKUSUSWA kwemitshova kanye labathengisayo eGodini ngukhansili wakulelidolobho ukuze lindawo ilungiswe ifane lezinye indawo kwamanye amazwe eziyisilindelo njalo kulezitolo kwamukelwe ngendlela eyehlukeneyo.

Ikhansili yakoBulawayo ivale iGodini ngeviki ephelileyo isenzela ukuthi inkampani yeTerracota yenelise ukulungisa indawo le kungelampazamo yalabo abathengisayo kanye lemitshova.

UMthunywa ubhode endaweni ezitshiyeneyo lapho osekuthengisela abantu abasuswa eGodini kanye lalapho osekuthwalela khona abemitshova ababethwalela eGodini baveza imibono eyehlukeneyo ngendawo ezintsha asebesebenzela kuzo.

UMthunywa ukhulumisane lomunye uwindi okhethe ukubizwa ngokuthi nguBhakha ochaze ukuthi ibhizimusi yemitshova isinzima ikakhulu kulabo abasuswa eGodini ngoba abasagadi imitshova yabo ngobunengi njengenhlalayenza.

“Ibhizimusi yemitshova ikakhulu thina esitshova eNkulumane 5 le Nketa sokunzima ukuthi sitshove ngoba abantu abasagadi imitshova yethu ngoba sifakwe lapho okuthwalela khona uTshova Mubaiwa lapho abantu asebesibalekele bayakhona.

“Imitshova yethu sitshonela ukuhamba ama-one way ngoba abantu lapha edolobheni abasagadi sebebona kungcono ukuthi bagadele kwezinye indawo ezingekho emthethweni ngoba kithi sebebona kukhatshana,” kuchaza uMnu Bhakha.

UMthunywa ukhulumisane loMafana osetshovela eceleni kwakoPick ‘n’ Pay Super Market oveze ukuthi akulahlupho asebehlangane lalo ngokususwa eGodini.

“Mina ngokwami angilansolo ngokususwa eGodini. Lokhe nje siqhuba kuhle ibhizimusi yethu. Uhlupho nje kuphela yikuthi abantu abakajayeli ukuthi imitshova yeNkulumane itshovela lapha kodwa ngokuya kwesikhathi bazajayela siqhubeke njengenjwayelo,” kuchaza uMafana.

UMthunywa uphinde wakhulumisana lesinye isakhamuzi sakoBulawayo esiveze ingxabangxoza esikhona ngokususwa kwemitshova egodini isiwa ku6th Avenue ngoba ibhizimusi yaso ayisahambi ngendlela akade ihamba ngayo eGodini.

“Mina angikuboni kulicebo elihle lokuthi imitshova isuswe eGodini isiwe ku6th Avenue. Ukuvalwa komgwaqo lo sokwenze isixhobexhobe lapho njalo ngezikhathi ezinengi imitshova iyama laphana kungabi lendawo yokudlula.

“Ngalesi isizatho sesize sibona eminye imitshova ibaleka ku6 isiya ku3rd Avenue ngoba kungahambeki. Sebethwele nzima abatshayeli bemitshova beze becine besephula imithetho yemigwaqo.

UMthunywa uphinde wakhulumisana lomunye umthengisi uMildred Sibanda owasuswa eGodini wasiwa ku-12th Avenue kanye lo Joshua Mqabuko Street oveze ukuthi ibhizimusi yabo isiyehlile ngemva kokususwa lapho ababe khona

“Ibhizimusi yokuthengisa ayisanhle lapho esesifakwe khona ngoba abantu abanengi abahambi engwaqweni lo njalo lapho esifakwe khona akula zitolo zamaChina okuyimbangela yokuthi kube labantu abalutshwane abangathenga impahla esizithengisayo.

Omunye njalo umthengisi okhethe okungabethwa ngebizo uthe bayathaba bona ngoba lapha asebefakwe khona akuminyananga njengaseGodini.

“Ibhizimusi yethu isiwile ngoba asisatholi mali ngendlela ebesiyithola ngayo eGodini. Asazi engxenye abantu bazajayela ukuthi sesitshintshe indawo zokuthengisela,” kuchaza umthengisi lo.

Intatheli iphinde yavakatshela kusitalada sika-6th Avenue yakhulumisana lomunye umtshayeli othwala abantu abaya eMakhandeni ongazange athande ukubethwa ngegama othe ukuswelakala kwezambuzi lapho osekugadelwa khona sokubangela ubutshapha obulakho ukubangela imikhuhlane.

“Siyathaba kakhulu nxa iGodini iphuculwa ngoba lidolobho lethu eliphucukayo kodwa-ke thina njengabomtshova abathwala ku-6th Avenue sisola ukuthi sokumele sibhadalele izambuzi nxa sifuna ukuzikhulula.

“`Ayisuye wonke umuntu owafundiswa ubuhle bokuhlanzeka ngakibo ngakho-ke labo abangelayo imali yokubhadala izambuzi sebesenza ingcekeza lapho esisebenzela khona engacina idala imikhuhlane.

“Sicela ukuthi uHulumende asizamele izambuzi ngoba ziyadingeka lapho okulabantu abanengi khona abagada imitshova,” kuchaza umtshayeli weMakhandeni.

Isikhulumi seBulawayo Public Transport Association (BUPTA) sithe siyajabula kakhulu ngokuphuculwa kweGodini iyakhiwe ngoba bekungasebenzeki.

“Mina ngibona kungcono kwakhiwa kutsha loba nje ibhizimusi ingahambi kuhle ngoba kungakhiwa izitolo kuzakuba labantu abanengi abazothenga ezitolo baqede lapho bagade izimota zethu eduzane,” kuchaza uMnu Albert.

UMthunywa uphinde wakhulumisana njalo loMnumzana Decent Ndlovu oyisikhulumi se-Environmental Management Agency (EMA) inhlanganiso ebona ngezokuhlanzeka wathi uyathokoza ukuthi abantu bayanazelela ukuthi kulenkinga yezambuzi ngoba labo bakhangelele ukuthi kusiyafika impelaviki kube sekwenziwe imizamo yokuthi izambuzi zenele abantu ezindaweni imitshova ethwalela khona.

“Ukukhala kwabantu kuyasithokozisa kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi abafuni ukusebenzela ezindaweni ezilengcekeza. Udaba lwezambuzi siphezulu kwalo ngoba umuntu ulakho ukuphatheka noma ngaphi afune ukusebenzisa isambuzi ngakho ke sikhangele ukuthi kusiyaphela impelaviki sibe sesiluqedile udubo lwezambuzi,” kuchaza uMnu Ndlovu.

SIMILAR ARTICLES

0 15

NO COMMENTS

Leave a Reply