Ukusetshenziswa kwesabizwana soqobo emitshweni

Ukusetshenziswa kwesabizwana soqobo emitshweni

0 303

KUVIKI ezimbili ezedluleyo besiphatheke ngokuhlaziya isabizwana soqobo. Lamhla sizahlolisisa ukusetshenziswa kwesabizwana soqobo emitshweni.

1.    Okokuqala singandulela imibizo emutshweni – Lina zakhamizi zalapha lungisani isigaba senu. Lina yisabibizwana soqobo esandulele ibizo – izakhamizi. Bona abantwana basesikolo. Bona yisabizwana soqobo esandulele ibizo abantwana. Wena Lizwe ufike nini lapha? Wena yisabizwana soqobo esandulele ibizo Lizwe.

(Nxa isabizwana soqobo sisetshenziswe kuqala kulebizo emutshweni siyabe sisenze ukugcizelela ibizo lelo.)

2.    Isabizwana soqobo singalandela ibizo emutshweni. Inkomo zona zidonsa ikhuba. Inkomo libizo, lona lilandelwa yisabizwana soqobo zona. Idamu lona ligcwele amanzi. Idamu libizo, lona lilandelwa yisabizwana soqobo lona.

Ukudla khona kuphilisa abantu. Ukudla libizo, lona lilandelwa yisabizwana soqobo khona.

(Nxa isabizwana soqobo sisetshenziswe salandela ibizo emutshweni siyabe sigcizelela ibizo
lelo.)

3.    Isabizwana soqobo singaba yinhloko yomutsho. Yena uphotha icansi. Yena yisabizwana soqobo esiyinhloko yomutsho. Bona bazaphumelela kumhloliso yabo. Bona yisabizwana soqobo esiyinhloko yomutsho. Sona sigcwele isitolo sakhe. Sona yisabizwana soqobo esiyinhloko yomutsho.

(Nxa isabizwana soqobo sisetshenziswe njengenhloko emutshweni, siyabe simele ibizo, sithethe isikhundla sebizo.)

4.    Singaba ngumenziwa emutshweni: Umfana ubuye lazo. Lazo yisabizwana soqobo esingumenziwa kulo umutsho.

Udobhe lona. Lona yisabizwana soqobo esingumenziwa lapha.Ubone zona waphenduka. Zona yisabizwana soqobo esingumenziwa kulo umutsho.

(Nxa isabizwana soqobo sisetshenziswe njengomenziwa, siyabe simele ibizo elingumenziwa emutshweni.)

5.    Isabizwana soqobo singandulela esinye isabizwana emutshweni: UNonhlanhla uthenge sona lesi. Sona yisabizwana soqobo esilandelwa yisabizwana sokukhomba eduze lesi. Yona le ngeyakhe imbuzi. Yona yisabizwana soqobo esilandelwa yisabizwana sokukhomba eduze le. Zona ezimnyama zisesilugwini. Zona yisabizwana soqobo esilandelwa yisabizwana sokuchasisa ezimnyama.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply