Ukuqakatheka kweWili (will)

Ukuqakatheka kweWili (will)

IWILI (will) yincwadi etshiywa ibhalwe ngumufi ichaza izifiso zakhe zokuthi ufuna ilifa lakhe labiwe njani lapho esedlule  emhlabeni.

Iwili ingabhalwa ngesandla (written will) igcinwe emthethwandaba, kumbe ikhulunywe ngomlomo (oral will).

Incwadi le iqakathekile kakhulu ngoba kungela olamandla okuphikisana layo iyahlonitshwa njengalokhu iveza izifiso zikamufi.

Emva kokuxoxisana loDube oleminyaka engamatshumi lanhlanu sifike esimeni sokunanzelela ukuthi iwili ingumaxazulula udaba.

UDube ulabantwana abathathu lomkakhe uMaDube osedlule emhlabeni. UMaDube wayeyinkosikazi ehlakaniphileyo nanko phela wakwazi ukuthi kuyinto enhle ukubhala iwili ukuze imuli yakhe ibelelungelo eligcweleyo phezu kwempahla yakhe lapho engasekho emhlabeni.

Wathi lalapho esedlule emhlabeni uMaDube imuli yangakibo yaqala ukuxoxisana ngokuthi ilifa lomntanabo lizakwabiwa njani, lapho kwabakhona umsindo abantu sebesilwa bengasavumelani omunye edonsela le lomunye edonsela ngakwelakhe icele.

Owalamula lindaba ngumgcini we-wili (executor) kaMaDube owathi hatshi alukho usizo lokuthi abantu balwe mayelana ngaleli lifa ngoba umufi watshiya ebhale iwili.

Yathathwa iwili lapho eyayigcinwe khona emthethwandaba yabalwa emfeni phambi kwemuli yonke yachaza ukuthi ilifa ulitshiyela bani umufi njalo kumele labiwe njani.

Ngalokhu, kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu abhale iwili esaphila ukuze imuli ingasali ihlupheka kumbe isilwa ngendaba zokwabiwa kwelifa lakhe.

Loba umuntu engelayo incwadi yomtshado echaza ukuthi bebethathene lalo osethe wedlula emhlabeni kodwa akubi lobunzima ekwabeni ilifa nxa umufi etshiye ebhale iwili, kodwa nxa lowo obetshade lomufi engasatholanga sabelo phezu kwelifa lomkakhe kodwa elobufakazi bokuthi babethathene obungagoqela incwadi yomtshado, incwadi yamalobolo nxa bethathene okwesintu (customary marriage) loba incwadi zabantwana ezokuzalwa, ulalo ilungelo lokuthi enze okuthiwa yi-protest emthethwandaba.

Ngakho-ke limukanini mahlabezulu lisaphila emhlabeni, bhalanini ama-wili lilungiselele ikusasa lemuli zenu ukuze umuntu alale ngokuthula lapho esedlule emhlabeni ngoba nxa umuntu etshiye engalungisanga lezizinto kusala kusiba lokuxokozela kanye lengxabano phakathi kwemuli.

-Umlobi utholakala kunombolo zocingo ezithi 0773195055 lakukheli elithi trinitytrust6@gmail.com laku Facebook page ethi Trinity Project PVO

NO COMMENTS

Leave a Reply