Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

0 476

Isihloko senkondlo — Inhlabathi
OKOKUQALA lamhlanje ngithanda ukuba ngazise abalandeli balezi zifundo zenkondlo ukuthi nxa ngizihlaziya kangilandeli ukulandelana kwazo ogwalweni.

Ngidobha lapha ngeqe ngiyedobha eyinye laphaya ukuze sigoqele imbongi phose zonke ngesikhathi esifitshane. Ngalokho-ke abafundi kabaqaphele bakwazi ukuthi kudingeka bazifunde zonke inkondlo ezikuluhlu (syllabus) abalwenzayo. Kabangafundi lezi ezihlolisiswe kuleli khasi kuphela besebesithi baqedile.

Ukuze kubelula emhlolisweni kabenze zonke abafundi bebelethuba lokukhetha elibanzi. Inkondlo esingayo lamhlanje ingomhlabathi wonalo esiwujayeleyo, esinyathela kuwo njalo esilima kuwo sithole lezinye izinto ezinengi kuwo. Iyisimanga inhlabathi okwenza imbongi iyibize ngokuphinda ithi, “Nhlabathi, nhlabathi wena.” Sizwa imbongi isitshela ukuthi emhlabathini yikho lapho okwaphuma khona okhokho. Nxa sifunda encwadini engcwele iBhayibhili, sizwa kuthiwa abantu babunjwa ngenhlabathi, ngemva kwalokho uMdali wasewuphefumulela ukuze baphile abantu.

Imbongi kukhanya ikuthathela lapho ukuthi okhokho baphuma kuyo inhlabathi. Isimanga njalo yikuthi okhokho baphuma kuyo inhlabathi njalo yikho lapho abalele khona njalo. Sasizwe ezimfeni nxa abantu sebengcwatshwa kuthiwa uthuli othulini. Lokhu kufakaza ukuthi umuntu wabunjwa ngenhlabathi njalo nxa esefile ungcwatshwa enhlabathini enziwa ngayo. Imbongi ibeka iqiniso elisobala kubani lobani ukuthi lathi sizalala kulowo mhlabathi okulele khona okhokho bethu.

Inhlabathi yenza umsebenzi omkhulu hatshi ebantwini kuphela ngoba siyezwa ukuthi inhlabathi yiyo efunza izihlahla okutsho ukuthi izihlahla zithola ukudla kuyo inhlabathi. Kuthi kunjalo inhlabathi ilondoloza izinyamazana. Lokhu kwenzakala ngoba izihlahla eziyikudla kuzinyamazana zimila enhlabathini. Izindlu zikhona ngenxa yenhlabathi. Sonke siyakwazi ukuthi izindlu phose zonke emhlabeni zakhiwa ngenhlabathi.

Izikhundla zokuthi inyamazana zicatshe zikhona ngenxa yokuba khona kwenhlabathi.
Inhlabathi igcwele indawo yonke. Lokhu kufakazwa ngamazwi embongi nxa isithi, “Wena sibil’uyisithabathaba, nguwe lapha , nguwe lapho, nguwe laphaya!” Iyakugcizelela lokhu imbongi ithi inhlabathi kayilamphetho, okutsho ukuthi kayila siphelo ngoba lasenzikini yolwandle lapho okutshona khona kakhulu inhlabathi izilalele. Ithe cosololo inhlabathi izithulele ngaphansi kolwandle. Inhlabathi ilesineke ngoba imbongi ithi siyayidlepha kodwa kayizondi. Siyidlepha ngendlela ezinengi inhlabathi ngoba siyalima kuyo. Siyemba amatshe aligugu kuyo, siyakha izindlu zethu sigebha kuyo.

Imbongi iyawubuza-ke umhlabathi ukuthi ngumusa bani elayo inhlabathi? Yisineke bani sona esenhlabathini njalo ayiqedisisi ukuthi bazayibonga ngani yona nhlabathi engumsizi? Iyavuma imbongi ukuthi umhlabathi kawupheli ngoba nanku siyawunika siphinde siwuthathele. Lapha ngibona lokhu kuqondiswe ekulimeni ngoba siyalima emasini zivuthwe izilimo sibesesivuna sisusa lokho esikulime emasimini singatshiyi lutho.

Ngalokho-ke siyayipha siphinde siyithathele inhlabathi.

Lanxa lokhu kusenzakala isimanga yikuthi kayitshengisi ukuzonda inhlabathi. Imbongi iyayibonga inhlabathi ngesitsho esithi, “Ungabodinwa, sithembele kuwe.” Inkulumo le yejayelekile abantu nxa bebonga abakwenzelweyo. Uzwa besithi, “ungabodinwa lakusasa.”

SIMILAR ARTICLES

0 218

NO COMMENTS

Leave a Reply