Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

0 210

Imbongi nguJennifer Ngwenya
Isihloko senkondlo — Idlinza 2
SIYIPHATHE kakhulu lindaba yedlinza kuviki ephelileyo lapho esiphethe sisizwa ukuthi omunye lomunye umuntu ungena yedwa. Izindla alikhethi, liyindlu yezinothi labayanga. Akulakuthi usane lunganani, kudlinza lungena lulodwa. Imbongi iyalibuza idlinza ukuthi kambe kaliyangeki ukuthi abantu baphuma ezindlini ezingamangilazi bengena kulo. Isimanga yikuthi idlinza liyinhlabathi, lisithatha ngaphi isibindi sokwemukela abantu abanothileyo abaphuma ezindlini ezingamangilazi.

“Awuyangeki bephum’emangilazini bengena kuwe? Wen’uyinhlabath’ubemukela ngesibindi bani?” Imbongi iyalibuza idlinza ukuthi kungani bengena kulo baphume sebevutha? Siyabona abantu bengcwatshwa kumadlinza beyinyama njalo kabaphumi ngemvelo. Okwenkolelo zabantu bathi bayaphuma sebepoka yikho nje kuthiwa abaphumayo baphuma sebevutha. Abatshoyo bathi izipoko zingumlilo. Nxa umuntu esephuma edlinzeni kasengumuntu yikho bethi baphuma sebevutha njengomlilo.

Iyabuza njalo imbongi ukuthi kungani sibabalekela sebelelinye ibizo bona labo abaphuma sebevutha kumadlinza?

Yizo izipoko-ke lezo ezesatshwa ngabantu. Kakho osimelayo isipoko ngoba singasimuntu njalo sesiphiwe elinye ibizo. Siyatshelwa ngombuzo ukuthi abantu abangene edlinzeni baphuma bengasafani lathi abantu njalo sebehamba ngomnyama. Liyabuzwa idlinza ukuthi lilani phakathi, ngumlilo bani asebelawo labo abaphuma kulo?

Lehlukile idlinza kwezinye izindlu ngoba bangena kuzo kungabi ndabazalutho, kodwa kuba lokukhala okukhulu mhla umuntu engena edlinzeni. “Sibili, dlinza wehlukile kweziny’izindlu; Bakhalelani mhla umunt’engena kuwe?” Imbongi iyabuza ukuthi kungani umuntu osefile lowo osengcwatshwa engabaphenduli abantu? Kayiqedisisi lokho okwenzakalayo imbongi yikho ibuza njalo ukuthi yikudana bani lokho okwenza lowo ongcwatshayo angakhulumi?

Umuntu ongakhulumiyo kuthiwa yisimungulu.

Siyavumelana layo imbongi ukuthi asikwazi okumunyethwe lidlinza ngoba kakho osewangena kilo waphuma.

Ngemvelo lathi sinje silumelele lolohambo oluya kulo idlinza. Akula esingakwenza ngaphandle kokuthi sivume ukuthi idlinza likhona. “Singenzani kamb’umaqhuzu kunguwe?” Wonke umuntu uphetha esedlinzeni ngaphandle kwalabo abalandela umkhuba wokutshiswa nxa sebefile.

SIMILAR ARTICLES

0 48

0 48

NO COMMENTS

Leave a Reply