Ukuhlaziya inkondlo: Imisebe yelanga- Imbongi nguBernard D Ndlovu

Ukuhlaziya inkondlo: Imisebe yelanga- Imbongi nguBernard D Ndlovu

0 398

Isihloko senkondlo — Woza nkosazana Nobuhle (Umoya Oletha Izulu)

NANZELELANI bafundi ukuthi le yinkondlo esiqale ukuyihlaziya ngeviki ephelileyo. Sikubeke sobala ngokuyizwisisa kwethu linkondlo savumelana lembongi ukuthi unkosazana Nobuhle lo okukhulunywa ngaye ngumoya omnandi oletha izulu lona eliqeda indlala kuzifuyo lasebantwini. Sivumile ukuthi ukwetha lumoya lelibizo lomuntu yikwenza samuntu imbongi ekwenzileyo iwudumisa lo umoya oza lezimnandi.

Liyana izulu abantu lezifuyo bazuze amanzi. Izifuyo ziyanona, kuthi inkomo zizale amathole zisengwe abantu badle amasi kuthi labo abafuyileyo bahlabe kudliwe inyama ezingamacengecenge ngokunona bagqule lemikantsho abantu.

Uza lobuhle kuphela wona moya imbongi ewethe ibizo elithi Nobuhle. Iyawubiza lumoya imbongi ithi kayithutshe yona ntokazi yamaNdiya wona oziqomela umendo wawo okungabe kusitsho ukuthi wona uyazikhethela lapho oya khona lofika uhlale khona.

Nxa usiza lapho osuzikhethele khona lo umoya uhlangabezwa ngumuntu wonke, kuthi labalele phansi bavuke baphile njalo bamhlangabeze lowo Nobuhle ngenjabulo ngoba nxa kukhulunywa ngabantu behlangabeza omunye ngawomhlathi kutsho ukuthi bayabe bejabula bebobotheka. Lalapho okulendlala eyesabekayo imbiza engasabekwa khona eziko nxa sekufika umoya wezulu bayasukuma labo bawamukele ngamehlo alambileyo.

Nxa sekulomoya wezulu kuba lethemba lempilo, ngoba nxa izulu selikhona kuyabe sekuzadliwa kusuthwe, kugqulwe leminkantsho yezifuyo ezinonileyo okungaba zinkomo lembuzi njalonjalo. Kuyabe kungasadliwa ngcuba njenganxa ilizwe seliyinkangala sekuyindlala indawana yonke. Yawubiza umoya wezulu imbongi ithi keze uNobuhle wezizweni ohamba ubelethe amanzi. Umoya lo uzalezulu yikho imbongi isithi uNobuhle lo uza ebelethe amanzi.

Umoya lo uhamba phambi kwezulu yikho kuthiwa uwafafaza enyaweni zakhe uNobuhle lo kusukela enyakatho aze ayekuthi ngqi eningizimu. Inyawo ezimanzi zikaNobuhle lo ongumoya wezulu kuthiwa zicitshwa luhlaza olilihlungu.

Yimvelo le ethi nxa izulu selinile kakhulu kube lohlaza olilihlungu lapho othola izihlahla sezembethe amahlamu lotshani labo sebukhulile langaphansi kwazo izihlahla sokuluhlaza yonke indawo. Izihlahla ziyabe sezithelile izithelo eziqatha sokukuhle kunjeya.

Yikho imbongi isibonga lumoya oletha izulu ithi uyibuhle bemvelo. Imbongi iyambiza unkosazana Nobuhle (umoya oletha izulu) ithi keze lendaba ezinhle zona ezivela kolukhatshana ulwandle. Sikutshilo kuviki edluleyo ukuthi imbongi iyasitshela ukuthi umoya oletha izulu uvela elwandle lona esingelalo kulizwe lakithi. Ngakho siyavuma ukuthi ngempela lumoya oletha izulu uvela khatshana kulwandle olukhatshana.

Ukufika kwalumoya oletha izulu kumbe obelethe izulu elizweni lakithi, imbongi ethi yikukhuleka kukaNobuhle kutsho ubomi kumvelo kaMdali. Lokhu kutsho ukuthi kuletha ukuvuselelwa lokusiliswa lokuphila kumvelo kaMdali.

Ukungabi khona kwalumoya obelethe izulu kumbe lona izulu kuvezwa yisaga esithi, “ukuba yilihlo lentwala kwakho,” kubika inyembezi zosizi. Kuba losizi lokukhala okukhulu nxa izulu lingekho ngoba lempilo layo ingasekho ngoba kungasela kudla.

Ukungabi khona kwezulu kuletha indlala enkulu lakuzifuyo zona okubonakala ngamathambo azo amhlophe esetshengisa ukuba enye yafela lapha. Nxa kulanjwa lokufa akupheli ebantwini yikho imbongi isithi, “Woz’ungaphuthi Nobuhle.” Ukubakhona kukaNobuhle kutsho ukuphela kwendlala eqeda abantu lezifuyo.

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply